Tájékoztató

Vállalkozási Feltételek

Az Autósiskola megnevezése, címe: 

Azonosító: 4395,  Baranyi Ferenc Barna ev. /Baranyi Autósiskola/- továbbiakban mint Autósiskola

Iskolavezető: Baranyi Ferenc Barna

Telefonszám: +36-20/9214666

E-mail: ferencbaranyi@t-online.hu

honlap: www.baranyiautosiskola.hu

Székhely: Eger, Deák Ferenc u. 21;

Cégforma: 

Cégforma:  Egyéni vállalkozás

Nyilvántartási szám:  04104962

Képzési engedély száma:    HE/KV/26/32/1/2006

Felnőttképzési nyilvántartási szám:  B/2020/005576

Kategóriák:  B,A, A1,

Iskolavezető: 

Baranyi Ferenc Barna – iskolavezetői nyilvántartási szám: 10093

e-mail cím : ferencbaranyi@t-online.hu

telefonszám: 20/921-4666

Ügyfélfogadás rendje: 

Ügyfélfogadó címe:   Eger, Deák Ferenc út 21.

Ügyfélfogadás időpontja: hétköznap: 9-12 óra

Telefonszám: 06/20-921-4666

Oktatási helyszínek címei: 

Elméleti oktatás helyszínei:  Eger, Deák Ferenc út. 21

Járműkezelés tanpálya: Eger, Nagylapos

Vezetési gyakorlat :  Eger, Heves Vármegye /országúti vezetésnél/

Választható gépjárműtípusok 

Toyota Yaris 1,4 diesel, manuális

Nissan Micra automataváltós

Képzési kategóriák:

 • Motorkerékpár vezető ( A,,A1) 
 • Személygépkocsi vezető (B) 
 • Együtt tartható tanfolyamok: (A1;A; B)  

Általános Szerződési feltételek /Tájékoztató/                                        

 Kedves Leendő Tanulók!

Köszöntjük abból az alkalomból, hogy az Autósiskola járművezetői tanfolyamára jelentkezik. Iskolánk ezzel a tájékoztatóval megpróbál Önnek segítséget nyújtani az elméleti, a gyakorlati, az egészségügyi oktatással, valamint a vizsgáztatással kapcsolatos kérdések eligazodásában.

Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy elégedett legyen szolgáltatásunkkal. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a Tájékoztatót, amely  minden fontos információt tartalmaz a képzéssel kapcsolatban. Alkalmazásának a célja, hogy az Autósiskola  és a vele képzési szerződést kötött tanulók tekintetében meghatározza a  képzés feltételeit.

1.    Fogalom meghatározások

Autósiskola: a jelen Tájékoztató tekintetében  Baranyi Ferenc Barna, az  Autósiskolát működtető egyéni vállalkozó,

Tanulóa Baranyi Ferenc Barna ev-val felnőttképzési jogviszonyban álló személy, aki az Autósiskola/ képzési szolgáltatását igénybe veszi,

Szerződés: az Autósiskola és a Tanulók közötti felnőttképzési szerződés, és annak valamennyi melléklete

Szolgáltatás tárgya : A Tanuló a Baranyi Autósiskolával megkötött szerződés alapján, a l engedélyezett kategóriás gépjárművezetői képzés,

képző szervi adatszolgáltatás: a jelentkezési adatlaphoz kapcsolódóan az Autósiskola elektronikus űrlapon keresztül, a vizsgaközpont felé történő adatszolgáltatása a tanuló képzéséhez és vizsgáztatásához szükséges adattartalommal,

alapismeretek: az elméleti tantárgyak összessége,

alapoktatás: a vezetési gyakorlat tantárgy oktatásának azon része, amely a jármű technikai kezelésének, a manőverezési feladatoknak, valamint a jármű biztonsági ellenőrzésének oktatására irányul,

együtt tartott tanfolyamok: különböző kategóriás tanfolyamok tanulói számára az azonos tartalmú elméleti tananyag azonos helyen és időben végzett oktatása,

főoktatás: a vezetési gyakorlat tantárgy oktatásának azon része, amely a forgalmi feladatok oktatására irányul,

gyakorlati vizsga: járműkezelési vagy rutinvizsga, valamint forgalmi vizsga (külön-külön is),

vizsgára bocsátás: a vizsgaközpont jóváhagyása, amely alapján a 10–11. § és a 33. § (9) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő vizsgázó a vizsgát megkezdheti,

elektronikus vizsgaigazolás: a vizsgaközpont által kiállított elektronikus dokumentum az adott kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló, e rendeletben előírt valamennyi vizsgakövetelmény teljesítéséről,

járműkezelési vizsga: a jármű technikai kezelésének, a manőverezési feladatok végrehajtásának, valamint a jármű biztonsági ellenőrzésének számonkérése az „A”, „AM”, „A1”, „A2”, és „B1” kategóriák esetében,

jelentkezési adatlap: a bizonylati albumban előírt tartalmú, papíralapú vagy elektronikus űrlap, amely jogviszonyt hoz létre a jelentkező és a vizsgaközpont között, ha az a Bizonylati albumban meghatározott módon került kitöltésre és beküldésre,

kategória és kombinált kategória: a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendeletben meghatározott vezetői engedély kategóriái; e rendelet szempontjából a korábban megszerzett „A/1” kategóriát „A1” kategóriának kell tekinteni,

tanterem: az olyan elméleti oktatás és vizsgáztatás végzésére alkalmas helyiség, amely fűthető és szellőztethető, falitáblával, a tanulók és az előadó számára elegendő – jegyzetelésre alkalmas – ülőhellyel, természetes és mesterséges világítással rendelkezik, WC és kézmosási lehetőség tartozik hozzá,

alapfokú iskolai végzettség: a közoktatásról szóló törvény szerinti alapfokú iskolai végzettség, vagy a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint azzal azonos végzettségi szintnek megfelelő külföldön szerzett iskolai végzettség,

vezetési karton: a bizonylati albumban szereplő papíralapú nyomtatvány, amely a tanuló vezetési gyakorlat tantárgyból történő oktatásának bizonylata,

Érvényes vezetői engedély, igazolvány: a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott végleges vezetői engedély, igazolvány, annak időbeli hatálya alatt.

vizsgaközpont: a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

Vizsgaszabályzat: a vizsgaközpont által a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott esetekben kiadott szabályzata;

vizsgaközpont informatikai rendszer: a vizsgaközpont által működtetett, az Autósiskolaek, a tanulók, a vizsgázók, a vizsgabiztosok és a vizsgaközpont e rendelet szerinti feladatellátását támogató informatikai keretrendszer.

2.    Az Általános Szerződési Feltételek célja, tárgyi, személyi, területi és időbeli hatálya

 • Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) célja a tárgyi hatálya alá tartozó képzésre és annak igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a személyi hatálya alá tartozók közötti jogviszony szabályozása.
 • Az ÁSZF tárgyi hatálya a képző jelen Általános Szerződési Feltételek alapján nyújtott  képzési tevékenységére (közúti járművezetők tanfolyami képzés) terjed ki.
 • Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: az Autósiskola, résztvevő.
  Az ÁSZF területi hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területén mindazon közigazgatási egységre (város, község, ingatlan), ahol az Autósiskola, képzési tevékenységet folytat.
 • Az ÁSZF a képzés megkezdésének napjától kezdődően – az időközi módosítások szerinti tartalommal – határozatlan ideig van hatályban.
 • Az Autósiskola jogosult az ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan felülvizsgálni és módosítani. A módosításról annak hatályba lépése előtt előzetesen értesíti a résztvevőt a weboldalon és/vagy E-mailben.
  Az ÁSZF módosításának hatályba lépését követően a felek jogviszonyára az ÁSZF megváltozott rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben a megrendelő az ÁSZF megváltozott rendelkezéseivel nem ért egyet, úgy jogosult az ÁSZF megjelenését követően a Szerződést 15 napos felmondási idővel megszüntetni. Az ÁSZF módosítás elfogadásának minősül, ha résztvevő a szerződés felmondására vonatkozó nyilatkozatot elmulasztja.

3.    Szolgáltatás igénybevételének feltételei

A Tanuló a képzést  adatainak megadásával,  az elméleti valamint gyakorlati képzés díjának megfizetésével végezheti el. A Tanuló hozzájárul az adatainak kezeléséhez, tárolásához és továbbításához, az Adatvédelmi szabályoknak megfelelően. A megadott adatok valódiságáért, illetve a helytelen, téves adatok megadásából származó károkért az Autósiskola nem vállal felelősséget. A Tanuló köteles az adataiban bekövetkezett változásokról haladéktalanul, legkésőbb tizenöt napon belül értesíteni az Autósiskolát.

 

4.    Személyes adatok és felhasználásuk

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A szolgáltatás igénybevételéhez a Tanulónak személyes adatokat kell megadnia, illetve jóvá kell hagynia adatainak rögzítését. A következő személyes adatait kérhetjük: neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakcíme, értesítési címe, telefonszáma és e-mail címe, személyazonosító okmányának adatai, valamint a választott szolgáltatástól függően járművezetői igazolványának, illetve vezetői (járművezetői) engedélyének adatai, továbbá alapfokú iskolai végzettségének, egészségügyi alkalmasságának (ideértve PÁV fokozat), vizsgaigazolásának, járművezetéstől eltiltásának, okmányai visszavonásának, utánképzési kötelezettségre vonatkozó, továbbá vezetési jártasság igazolására-, tanfolyammentes (új) vizsgára kötelezésének adatai, esetleges kényszergyógyítás, vagy kényszergyógykezelés ténye, valamint soron kívüli egészségi alkalmassági igazolásának, illetve rendkívül pályaalkalmassági vizsgálatának adatai.

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet alapján az Autósiskola köteles a Tanuló képzés elvégzésével kapcsolatos adatait a KAV számára továbbítani.

Az Autósiskola az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

Az Autósiskola köteles elektronikus adatszolgáltatást teljesíteni a Vizsgaközpont informatikai rendszerén keresztül a tanuló képzéséről, valamint a vizsgáztatásához szükséges adatairól (továbbiakban: képző szervi adatszolgáltatás). Az Autósiskolai adatszolgáltatás tartalmát az Autósiskola a tanulóval együttműködve határozza meg. Az Autósiskolai adatszolgáltatás tartalmának megfelelőségéért, a tanuló szándékával és az általa az Autósiskola rendelkezésére bocsátott információkkal való egyezőségéért az Autósiskola felelős. A Vizsgaközpont a jelentkezés és az Autósiskolai adatszolgáltatás ellenőrzésének eredményeiről, az esetlegesen tapasztalt eltérések tényéről a Vizsgaközpont informatikai rendszere útján tájékoztathatja az Autósiskolát. Az Autósiskola a Vizsgaközpont informatikai rendszere által nyújtott tájékoztatás alapján szükség szerint ismételt, javított adatszolgáltatást teljesít, illetve a Tanulóval (törvényes képviselőjével) együttműködve gondoskodik a feltárt hibák, hiányosságok javításáról, pótlásáról.

5.    Tanfolyamra való felvétel módja, szükséges okiratok

5.1.   Általános tudnivalók

A járművezetői tanfolyamra való felvétel előtt az Autósiskolának a Tanulóval a teljes képzési szolgáltatásra irányuló írásbeli szerződést  kell kötnie. A fiatalkorúval kötött írásbeli szerződést a törvényes képviselőnek is alá kell írnia.

Az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a KAV által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.

A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján igazolja a KAV részére az alábbiakban meghatározott módon:

 • személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
 • az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti példányával, ennek hiányában közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,
 • külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, vagy olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági  igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét a meghatározott módon nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki. 

5.2.   Egészségügyi alkalmassági vizsgálat

Jogszabályi háttér:

A vezetői engedély kiadásához és érvényességének meghosszabbításához szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálatok célja annak megállapítása, hogy a járművezetőnek nincs-e olyan alapbetegsége, testi vagy szellemi fogyatékossága, ami őt a közúton történő járművezetésre alkalmatlanná tenné.

A testi betegség vagy érzékszervi fogyatékosság megléte esetén jogszabályi szinten rögzített feltételek (pl. speciális járműfelszereltség) és az orvosi vélemény együttesen határozzák meg azokat a kereteket, amelyek alapján az egészségügyi alkalmassági vélemény kiadható. Az alkalmassági vizsgálat kiterjed azoknak a feltételeknek és korlátozásoknak a meghatározására is, amelyek betartásával egy esetleges betegség, fogyatékosság mellett is fennáll a vezetői alkalmasság.

A vezetendő jármű típusa szerint két alkalmassági csoportot különítenek el, a két csoportra vonatkozó orvosi alkalmassági vizsgálat szabályai részben eltérnek:

 • AM kategória- orvosi alkalmassági nem kell; 
 • alkalmassági csoport: A1 kategóriába, A2 kategóriába, A korlátozott kategóriába, A kategóriába, B1 kategóriába, B kategóriába, BE kategóriába tartozó járművek vezetői.
 • alkalmassági csoport: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kombinált vagy TR trolibusz kategóriába tartozó járművet vezetők, valamint a közúti közlekedési szolgáltatás keretében közúti járművet, megkülönböztető jelzéssel ellátott közúti járművet vezetők, illetve azok, akiket valamely közúti járművezetői munkakörben foglalkoztatnak.
 • A 2. alkalmassági kategóriában egészségi állapot szerint alkalmasnak ítélt személy alkalmasnak minősül az 1. alkalmassági csoport által vezetett járművek vezetésére is.

Alkalmassági vizsgálatot első fokon végző szervek az 1. alkalmassági csoport esetén: 

 • a választott háziorvos vagy
 • a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti háziorvos,
 • a munkáltató részére foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgálat orvosa vagy
 • a lakóhely szerint területileg illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa, ha az érintett nem szervezett munkavégzés keretében dolgozik, vagy nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban.

A háziorvosi ellátás keretein belüli gépjárművezetői alkalmassági vizsgálat és igazolás kiállítása nem az egészségbiztosítás terhére történik. A szolgáltatás külön térítési díj ellenében vehető igénybe.

A vizsgálatot végző egészségügyi szerv a vizsgálat eredményét, valamint az időszakos vagy az esetleges soron kívüli következő vizsgálat időpontját írásban közli a vizsgált személlyel.

Időszakos, kötelező alkalmassági vizsgálatok

Az időszakos alkalmassági vizsgálaton az alábbiak szerint kell rész venni az 1. alkalmassági csoport esetén:

 • 49 éves korig 10 évente,
 • 50–59 éves korig 5 évente,
 • 60–69 éves korig 3 évente,
 • 70 éves kortól 2 évente.

Az egészségi alkalmasság megállapítását végző szerv az időszakos egészségi alkalmassági vizsgálatra rövidebb határidőt is megállapíthat, ha a járművezető egészségi állapota azt indokolja.

Soron kívüli alkalmassági vizsgálat:

Különleges esetekben szükségessé válhat ún. soron kívüli egészségügyi alkalmassági vizsgálat, amelynek jogszabályban rögzített esetei az alábbiak: 

 • ha valamely orvosi vizsgálat során vagy munkavégzés közben olyan ok merül fel, ami alapján az egészségügyi szerv vagy a munkáltató kezdeményezésére az egyén felszólítást kap;
 • az egyén az egészségi állapotában beállt változás miatt önkéntesen vizsgálatra jelentkezik.

 Köteles soron kívüli alkalmassági vizsgálatra jelentkezni az, akinek a legutóbbi alkalmassági vizsgálat óta:

 • eszméletvesztéssel járó rosszulléte vagy sérülése volt,
 • látásélességében szemüveggel nem javítható rosszabbodás vagy hallásában a forgalom menetének észlelését zavaró csökkenés állt be,
 • súlyos hipoglikémiás rosszullét fordult elő, vagy
 • egészségi állapotában egyéb olyan állapotromlás történik, ami a járművezetésre átmenetileg vagy véglegesen alkalmatlanná teheti, illetve azt befolyásolhatja.

5.3.   Életkori feltételek

 • életév az „AM” kategóriába tartozó jármű vezetésére.
 • életév az „A1” alkategóriába tartozó gépjármű,vezetésére.
 • életév a „B” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.
 • életév az „A2” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.
 • életév az „A” kategóriába tartozó, teljesítmény korlátozás nélküli motorkerékpár vezetésére.
 • életév: A kategória motorkerékpár legalább 2 éves A2 kategóriás vezetési gyakorlattal.

​Az ismertetett életkorok naptári nap szerint a gyakorlati vizsgákra vonatkoznak. Tanfolyamra az életkor betöltése előtt 6 hónappal lehet felvételt nyerni, elméleti vizsgára három hónappal előbb bocsátható képzésben résztvevő.

5.4.   Beiratkozás

A tanfolyamra való jelentkezés a „Jelentkezési lap” kitöltésével történik:

A tanfolyamra az jelentkezhet, aki legalább 8 általános iskolai végzettségét igazolja (kivéve a nemzeti kategóriáknál).

Szükséges:

 • Az előírt életkor betöltése
 • Személyi igazolvány, lakcímigazoló kártya
 • Elméleti tandíj költsége
 • Magyar állampolgárság, vagy magyarországi lakóhely (regisztrációs kártyával együtt)
 • Ha már van jogosítvány, akkor annak bemutatása, másolata
 • Orvosi alkalmassági igazolás.
 • alapfokú iskolai végzettséget igazoló dokumentum (min.8 általánosról szóló bizonyítvány, eredetiben)

Az Autósiskola ügyintézője  szóban vagy írásban tájékoztatja a képzésben résztvevőt a tanfolyam megnyitó foglalkozás(ok) helyéről és idejéről, vagy e-learning tanfolyam esetén a tanfolyam megkezdésének feltételeiről. Ebben felkéri a képzésben résztvevőt, hogy a tanfolyammal kapcsolatos tájékoztatót tanulmányozza át, mely megtalálható az Autósiskola ügyfélfogadójában, vagy honlapunkon (https://baranyiautosiskola) is. Minden képzésben résztvevő képzési szerződést kap, melynek átvételét és annak tartalmának megismerését aláírásával igazolja. A tanfolyamra az vehető fel, aki a fenti feltételeknek megfelel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül meghatározott életkort betöltötte vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, továbbá megfelel a 13/1992.(VI.26.) NM rendelet 1.§, 41/2004.(IV.7.) GKM rendelet meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint a 35/2000. (XI.30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek. Az Autósiskola a tanfolyamra nem iskolázhat be olyan tanulót, akiről a jelentkezés időpontjában- az általa vizsgálható okmányok és a tanuló nyilatkozata alapján- megállapítható, hogy a vizsgára bocsátásra vagy a vezetői engedély kiadására vonatkozó feltételeknek nem felel meg.

 1. A képzés célja, eredménye

A résztvevő számára képző biztosítsa mindazon ismeretek, jártasságok és készségek elsajátítását, viselkedésformák kialakítását, amelyek a járművezetés során lehetővé teszik:

 • a közlekedés zavartalanságának elősegítése érdekében a jogszabályok megtartásának elsajátítását,
 • a közúti közlekedésben rejlő veszélyek felismerését és helyes megítélését,
 • a jármű feletti uralom birtokában a folyamatos és biztonságos közúti közlekedést, és az esetlegesen kialakuló veszélyhelyzetre a megfelelő módon való reagálást,
 • a közlekedési partnerek – különösen a fokozottan veszélyeztetettek – biztonságának szem előtt tartását,
 • a jármű külön jogszabályban előírt ellenőrzését, a közlekedésbiztonságot veszélyeztető műszaki hiba felismerését és a továbbhaladás lehetőségéről való helyes döntést.

7.    Képzési formák a tantermi képzés esetén

 • Normál: hetente két délután;
 • Intenzív: Tanítás hetente több (3,4) alkalommal. Elsősorban a nyári hónapokra koncentrálva, az iskola nyári szünet idejére.
 • Hétvégei: Szombati oktatási rend a teljes elméleti tanulmányi időn keresztül, alkalmazkodva a felnőtt tanulni vágyók igényeihez;

A jelentkezők által választott tanfolyam kezdetének és befejezésének időpontját, a foglalkozások helyét és időpontját a TANREND tartalmazza, melyet a tanfolyam megnyitón az iskolavezető, a tanfolyam előadásaira beosztott szakoktató ismertet.

8.    E-learning képzés

A 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet 16. melléklet II. bekezdés az irányadó. E-learning tanfolyam esetén a tananyaghoz való hozzáférés ideje 75 óra, mely a képzés megkezdésétől számítva 180 napon keresztül érhető el. Amennyiben az alaphozzáférés ideje alatt nem sikerül elvégezni a tanfolyamot, póthozzáférés vásárolható. 

9.    Képzési formák a gyakorlati oktatásnál

 • Normál: hetente két alkalom;
 • Extra:   Ünnep- és munkaszüneti napokon; Gyorsított felkészülés (min. heti 3 alkalom)

10.  Oktatás, pótfoglalkozások és vizsgák fizetési rendje

A kötelező órák és pótórák befizetése az Autósiskola pénztárába (Eger, Mátyás király u. 35. I/5), vagy átutalással  történhet. Az aktuális képzési díjak,vizsgadíjak, a járulékos költségek, az esetleges pótórák díja az 1. számú mellékletben és honlapunkon (www.baranyiautosiskola) is megtalálható

A vezetési gyakorlati óradíj a tanfolyam indulásától számítva  2 hónapig érvényes. Ezt követő időszakban a vezetési gyakorlati óradíj (pótóradíj) változásának jogát az Autósiskola fenntartja. Az iskola az esetleges árváltozást az ügyfélfogadóban  kifüggeszti és honlapján www.baranyiautosiskola megjeleníti, valamint a gyakorlati képzésben az adott időszakban résztvevőkkel a képzés folyamán  szóban is közli.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben saját elhatározásából a tanfolyamot abbahagyja, úgy a befizetett, de igénybe nem vett gyakorlati órák díját visszaigényelheti. Az elméleti tanfolyamra vonatkozó díj visszaigénylését csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha egyetlen elméleti foglalkozáson sem vett részt. E-learning tanfolyam megrendelése esetén a képzési díj nem igényelhető vissza.

 

11.  Kötelező óraszámok és teljesítendő menettávolságok a közúti járművezető-képző tanfolyamokon

1) érvényes „B” kategóriás vezetői engedély esetén

2) „A1” kategória megszerzését követő két éven belül

3) „A1” kategória megszerzését követő két éven túl

4) „A2” kategória megszerzését követő két éven belül

5) „A korlátozott” vagy „A2” kategória megszerzését követő két éven túl

6) amennyiben betöltötte 24. életévét, és nem rendelkezik sem „A1” kategóriás, sem „A2” kategóriás vezetői engedéllyel.

 

A járművezető-képző tanfolyamok tantárgyaira előírt kötelező óraszámok a képzésben résztvevő számára kötelező minimumot jelentik. 

 

12. Az oktatási idő, pótórák, hiányzások pótlása, korrepetálás

A tanfolyam elméleti és gyakorlati oktatási, a vezetési gyakorlat alapoktatási és főoktatási részekből tevődik össze.

A tantermi képzésben résztvevő elméleti oktatásnál a Tanuló egy órát sem  hiányozhat. az elméleti tantárgyak tanfolyami tanóráinak időtartama: 45 perc. az alapismeretek oktatása során – az e-learning oktatást kivéve – a tanfolyami csoportnak naponta legfeljebb 4 elméleti tanóra tartható (4×45 perc). Amennyiben a képzésben résztvevő valamelyik előírt kötelező óráról hiányzik, úgy a pótfoglalkozáson kell megjelennie, amely többletköltséggel jár a Tanuló számára. Az elméleti pótfoglalkozások időpontjáról az iskolavezető ad felvilágosítást. Amennyiben a képzésben résztvevő pótfoglalkozáson nem jelenik meg, úgy vizsgára nem bocsátható.  

A jelentkezők által választott tanfolyam kezdetének és befejezésének időpontját, a foglalkozások helyét és időpontját a TANREND tartalmazza, melyet a tanfolyam megnyitón az iskolavezető, vagy a tanfolyam előadásaira beosztott szakoktató ismertet.

Az e-learning képzés esetén a 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet 16. melléklet II. bekezdés az irányadó. 

 

Vezetési gyakorlati órák:

 • A vezetési gyakorlat tantárgy alapoktatási részét valamennyi elméleti tárgyból tett sikeres vizsga után lehet megkezdeni. Motoros kategóriáknál a  vezetési gyakorlat tantárgy főoktatási része csak a sikeres járműkezelési vizsga után kezdhető meg.
 • A vezetési gyakorlat oktatása során egy tanulónak az alapoktatási szakaszban naponta legfeljebb 2 tanóra tartható.
 • A főoktatás során a tanulónak naponta legfeljebb 4 tanóra tartható, amelyet legalább két részben, két tanóra oktatás után minimálisan 1 óra szünet közbeiktatásával kell szervezni.
 • A gyakorlati tantárgyak tanfolyami tanóráinak időtartama: 50 perc.
 • Az egyes tanórák között 10 perc szünetet kell tartani.
 • két tanóra egybevonható, az oktatási idő ez esetben 1 óra 40 perc. Utána min. 10 perc szünetet kell tartani.
 • A gyakorlati vizsgára jelentkezés előtt, a szakoktató illetve az általa felkért – vizsgabiztosi végzettséggel is rendelkező – belső szakértő „próbavizsgát” tarthat. Az eredmény ismeretében javaslatot tehet(nek) a hatósági vizsga letétele előtt további gyakorló órák (pótórák) vételére. nAz általuk javasolt óramennyiség iránymutató, megfontolásra érdemes. A javaslattól függetlenül a képzésben résztvevőnek jogában áll kérni a hatósági vizsgára jelentést, ha annak időpontjáig a kötelező feladatok illetve óraszámok ténylegesen teljesítésre kerültek.
 • A pótórákra, a kötelező órákra vonatkozó szabályok érvényesek. Pótóra igényelhető az ügyfélfogadóban, valamint a gyakorlati képzést folytató oktatónál is.
 • A Tanulónak a levezetett tan-és vizsgaórákat, a pótórákat és pótvizsga órákat minden óra elején és végén aláírásával kell igazolni. Az órák levezetése kötelező.
 • Az alapórák díja a választott program szerint alakul, de a sikertelen vizsgák utáni pótórák díjából kedvezmény nem érvényesíthető.
 • A vezetési gyakorlati tantárgy foglalkozásainak tényleges időtartama indokolt esetben (pl. a forgalmi körülmények függvényében) eltérhet a jelen pont szerint megtervezett és a vizsgaközpontnak elektronikusan bejelentett időtartamnál. A tényleges időtartam tanóránként ilyen esetekben is legfeljebb 10%-kal lehet hosszabb a tervezett időtartamnál. Az előírt oktatási idők teljesítésének számítása során a foglalkozások tényleges, percben kifejezett időtartamát szükséges figyelembe venni.

 

A Tanulók számára a tantervi óraszámok szerinti tanórákon való részvétel, valamint az előírt feladatok igazolt teljesítése kötelező. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól felmentés nem adható.

 

Az éjszakai vezetés oktatása – a csillagászati napnyugta és napkelte alapján – az alábbi meghatározott időtartamokban végezhető:

13. Vezetési gyakorlat

Oktató bevonása a szerződéses teljesítésébe: az Autósiskola feladata és lehetősége, hogy a szerződés teljesítéséhez – a jelen Tájékoztatóban (ÁSZF-ben) az Oktatóra vonatkozóan megállapított kötelezettségeket és feltételeket figyelembe véve és betartva –  közreműködő Vállalkozó Oktatót ajánljon fel. Az iskola felel azért, hogy a személyes közreműködőjeként eljáró személy(ek) folyamatosan megfeleljen(ek) a feladatvégzéssel kapcsolatosan  meghatározott és egyéb jogszabályi feltételeknek.  

A gyakorlati képzéshez választható oktatók és aktuális gépjármű típusok megtalálhatóak www.baranyiautosiskola honlapunkon.

A Tanulónak lehetősége van arra, hogy saját maga biztosítsa a járművet, amin tanulni kíván. Ebben az esetben az általa biztosított járműnek meg kell felelnie az adott kategória számára előírt követelményeknek. A Tanuló tanfolyam kezdetén írásban nyilatkozik arról, ha saját járművet biztosít magának, amelyért az oktatás során a Tanuló a felelős, a járműben bekövetkező károkért anyagi felelősséget is vállal.

A vezetési gyakorlat tantárgy alapoktatási része az előírt összes elméleti tárgyból tett sikeres vizsga után, főoktatási része – járműkezelési vizsgakötelezettség esetén – a sikeres járműkezelési vizsga után kezdhető meg. A „B” kategóriás képzés esetén a vezetési gyakorlat tantárgy főoktatási része a kötelezően teljesítendő alapoktatási órák teljesítését követően kezdhető meg. Ha a tanuló az „A1” kategória megszerzésével kapcsolatos tanfolyami képzésen „B” kategóriában érvényes vezetői engedéllyel vesz részt, a gyakorlati képzésen az elméleti tantárgyakból tett sikeres vizsgát megelőzően is részt vehet.

A gyakorlásra a vizsgaközpont által hitelesített, a tanuló nevére az Autósiskola által a bizonylati albumban meghatározott módon kiállított vezetési karton vagy az elektronikus vezetési karton jogosít. A vezetési gyakorlat tantárgy oktatása akkor minősül a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet szerinti oktatás szabályszerű végzésének, ha

 • a vezetési kartont a szakoktató a bizonylati albumban előírt szabályok szerint vezeti – ideértve a gyakorlati foglalkozás kezdete és befejezése pontos idejének feljegyzését is – és a tanuló az egyes gyakorlati órák megkezdésekor és befejezésekor saját kezűleg aláírta, vagy
 • az elektronikus vezetési kartont a szakoktató a bizonylati albumban előírt szabályok szerint vezeti, és a tanuló az egyes gyakorlati órák megkezdésekor és befejezésekor az oktatás tényét az akkreditált elektronikus vezetési karton rendszer segítségével igazolta.

A vezetési gyakorlat oktatása során – a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően – a tanuló, a szakoktató, a tolmács, a szakfelügyelő és az ellenőrzésre jogosult személyek, a képzés ellenőrzésének akadályozása nélkül az iskolavezető, a megfigyelő szakoktató, a szakoktató jelölt, valamint az iskolavezető engedélyével a tanuló hozzájárulásával megjelölt más személy tartózkodhat.

A vezetési gyakorlat tantárgy (ideértve a vezetési gyakorlat tantárgy szimulátoron történő oktatását, valamint a közúti közlekedési szakember képzés járművezetéssel járó oktatási óráit) feladatainak teljesítése abban az esetben igazolható, ha a tanuló a tantervi óraszámnak megfelelő időtartamot ténylegesen járművezetéssel töltötte.

A gyakorlati oktatások esetében legkésőbb a foglalkozás kezdetét 2 órával megelőzően a szakoktató a bizonylati albumban meghatározott módon a vizsgaközpontot elektronikus úton tájékoztatja a gyakorlati oktatások tervezett kezdetéről és végéről, továbbá az indulás és az érkezés tervezett helyszínéről.

A gyakorlati oktatás megtartását követően a szakoktató 24 órán belül, de a gyakorlati vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott minimális menettávolságok és kötelező óraszámok teljesítése tekintetében legkésőbb a gyakorlati vizsgát 6 órával megelőzően, elektronikus úton tájékoztatja a vizsgaközpontot a gyakorlati óra megtartásának tényéről, tényleges kezdetéről, végéről és időtartamáról, és (ha az értelmezhető) az induló kilométeróra-állás és a levezetett távolság adatairól.

A Tanulónak minden vezetési gyakorlati órán és vizsgákon magánál kell tartani az alábbiakat:

 • érvényes személyazonosságát igazoló okmány,lakcímkártya,
 • amennyiben már van, akkor a meglévő érvényes vezetői engedély.

Az oktató a képzésben a Tanulóval egyeztetett váltási helyszínen kezdi, illetve fejezi be a vezetési gyakorlat oktatását. Az útvonal kijelölése az oktató feladata, melyet a tantervi követelmények figyelembevételével személyre szólóan határoz meg. A vezetési gyakorlat tantárgyat csak szakoktatói felügyelet mellett lehet gyakorolni. A gyakorlásra a KAV által hitelesített vezetési karton jogosít, melyet a szakoktató oktatás közben köteles magánál tartani és a Tanulóval aláírattatni. A „Vezetési gyakorlat” tantárgy feladatainak teljesítése csak abban az esetben igazolható, ha a Tanuló a tantervi óraszámnak megfelelő időtartamot ténylegesen járművezetéssel töltötte.

A vezetési órát lemondani, legkésőbb a vezetést megelőző nap 1800-ig lehet. A vezetési órától való távolmaradást (ha a  lemondás időben nem történik meg) csak orvosi igazolás ellenében, vagy különösen indokolt esetben fogadjuk el. Ezek  hiányában a Tanuló köteles kiállási díjat fizetni, ami a mindenkori óradíj.

A kétkerekű járművek vezetőinek oktatásakor a tanuló  az alábbi  felszerelésekről köteles gondoskodni:

 1. bukósisak,
 2. szemüveg ( a bukósisak kialakításától függően),
 3. protektoros hosszú nadrág és protektoros dzseki, protektoros kesztyű
 4. magas szárú, zárt cipő vagy csizma.

A kétkerekű járművek vezetőinek oktatásakor az Autósiskola az alábbi  felszerelésekről köteles gondoskodni:

 • elől-hátul „T” betűjelzéssel ellátott, számozott tanulómellény,
 • az oktatás és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolat fenntartásához szükséges adó-vevő készülék.
 • Az oktatás során a járművön a Tanuló, a szakoktató és az ellenőrzésre jogosult személyek tartózkodhatnak. Ezeken kívül – a Tanuló hozzájárulásával – jelen lehetnek még a szakoktató jelöltek és a megfigyelő Tanulók is.

14.  A vizsgák

14.1.     Az Autósiskola vizsgára bocsátással összefüggő feladatai

 • Az Autósiskola a képzési és a vizsgára bocsátással összefüggő feladatai körében rögzíti a vizsgázó vizsgaszervezéshez, valamint a vizsgázó kérésére a vezetői engedély automatikus kiállításához szükséges adatait, nyilatkozatait és kérelmeit, és a vizsgaközpont informatikai rendszerén keresztül elektronikus úton átadja ezen adatokat a vizsgaközpont részére. A vizsgázó, illetve törvényes képviselője által hitelesített nyilatkozatokat, illetve hiteles másolatukat az Autósiskola papír alapon is továbbíthatja a vizsgaközpontnak.
 • A vizsgázó a vizsgaszervezéshez, valamint a vezetői engedély automatikus kiállításához szükséges adatait, nyilatkozatait és kérelmeit elektronikus úton a vizsgaközpont informatikai rendszerén keresztül is benyújthatja, melyeket a vizsgaközpont az informatikai rendszerén keresztül a vizsgázó nyilatkozatában megjelölt képző szerv részére elérhetővé tesz.
 • A vizsgázó képzésének ellenőrzéséhez, felügyeletéhez és vizsgáinak szervezéséhez kapcsolódó adatszolgáltatásokat, nyilatkozatokat, kérelmeket az Autósiskola a vizsgaközpont informatikai rendszerén keresztül elektronikus úton továbbítja a vizsgaközpont részére.
 • A vizsgaközpont az Autósiskola vagy a vizsgázó által átadott adatok alapján a vizsgázó (mint járművezető vagy járművezető-jelölt) vezetői engedélyére, egészségi alkalmasságára, utánképzési kötelezettségére, vezetéstől való eltiltásaira, valamint természetes személyazonosító adataira vonatkozóan a Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz útján adatszolgáltatást kérhet az engedély-nyilvántartásban és az összerendelési nyilvántartásban szereplő adatokról, ezzel ellenőrzi a vizsgázó természetes személyazonosító és vezetési jogosultságra vonatkozó adatait, egészségi alkalmasságát, azt hogy a vizsgázó utánképzésre kötelezett-e, vagy áll-e vezetéstől való eltiltás hatálya alatt. Az adatok eltérése esetén a vizsgaközpont az eltérés tényét jelzi az Autósiskolának. Az Autósiskola a vizsgaközpont jelzése alapján adategyeztetést kezdeményez a vizsgázóval, és javítja az adatokat.
 • A vizsgaközpont informatikai rendszerébe rögzített adatok, dokumentumok a nyilvántartásba vétel időpontjától kezdődően hitelesített adatoknak, dokumentumoknak tekintendők.
 • Az Autósiskola vagy – megismételt számítógépes elméleti vizsga esetén – a vizsgázó a vizsgára bocsátásra irányuló igényét a vizsgaközpontnak bejelenti (vizsgára jelentés).

14.2.      A vizsgáztatás általános előírásai

https://vizsgakozpont.hu/uploads/2023/dokumentumok/20_2023_usz_vizsgaszabalyzat.pdf

 • A vizsgák helyét és időpontját a Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont (KAV) jelöli ki. A Tanuló a vizsgára való jelentkezésig – a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével – a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy az elméleti vizsga esetén közvetlenül fizetheti meg.  
 • A vizsga időpontját és helyszínét a KAV határozza meg. A vizsgán vezetőképes állapotban, kell megjelenni. A vizsgán a személyazonosságot érvényes személyazonosító okmánnyal kell igazolni, illetve – ha van – a vezetői engedélyt (járművezetői igazolványt) be kell mutatni. A vezetői engedélynek érvényesnek kell lenni. Elméleti pótvizsgára a KAV-nál lehet jelentkezni.
 • Az elektronikus vizsgajelentő benyújtásával történő vizsgára jelentés esetei kivételével az Autósiskolaek a Vizsgaközpont informatikai rendszerén keresztül foglalhatják le a vizsgaidőpontokat. Számítógépes elméleti pótvizsgára a vizsgázó a vizsgadíj befizetését követően országosan, a Vizsgaközpont bármely kirendeltségén működő ügyfélszolgálatán személyesen is jelentkezhet.
 • Az Autósiskola a tanuló vizsgára jelentését elektronikus vizsgajelentő benyújtásával teljesíti a Vizsgaközpont informatikai rendszerén keresztül, amennyiben a Vizsgaközponttól kapott engedély alapján számítógépes elméleti vizsga helyett szóbeli vizsga letételére jogosult a vizsgázó.
 • Az Autósiskola az elektronikus vizsgajelentőn a vizsgára jelenteni kívánt tanulót, a tanuló vizsgatárgyait, vizsgáit, valamint a vizsga letételének tervezett vizsgahelyszínét, vizsganapját határozza meg. Az elektronikus vizsgajelentőn jelentett vizsga igények alapján a vizsgák helyszínét és időpontját a Vizsgaközpont határozza meg. A tanuló vizsgájának helyszínéről és időpontjáról a Vizsgaközpont az informatikai rendszerén keresztül tájékoztatja az elektronikus vizsgajelentőket benyújtó képző szerveket.
 • A tanuló vizsgára bocsátásának feltételeit a vizsgaközpont ellenőrzi.
 • A vizsgaközpont gondoskodik a vizsgán olyan vizsgabiztos részvételéről, aki a vizsgát lebonyolítja. Az esetleges kizárási okot a vizsgabiztos haladéktalanul köteles bejelenteni a vizsgaközpont részére.
 • A vizsgabiztos a vizsga során meggyőződik arról, hogy a vizsgázó a közlekedésért felelős miniszter által tantervi és vizsgakövetelményben előírt ismereteket elsajátította-e.
 • Az első gyakorlati vizsgát megelőzően a tanuló kérelmére a jelentkezési adatlapon feltüntetett, eredetileg megszerezni kívánt vezetői engedély kategóriát a vizsgaközpont módosíthatja, amennyiben a kérelmezett vezetői engedély kategória elméleti képzési és vizsgakövetelményei az eredetileg megszerezni kívánt vezetői engedély kategóriával azonosak.
 • A vizsgaközpont önhibáján kívül eső feltételek hiánya miatt meghiúsult a vizsgaesemény esetében – ide nem értve a vizsgaközpont által meghatározott eseteket – a vizsgázó új vizsgát kizárólag a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló miniszteri rendeletben meghatározott vizsgadíj ismételt befizetése után tehet.
 • A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján a meghatározottak szerint igazolja a vizsgaközpont részére. Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét a meghatározott módon nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.
 • A vizsgáról a vizsgaközpont nyilvántartási számmal ellátott vizsgajegyzőkönyvet állít ki, amely dokumentum tartalmazza a vizsgázók személyazonosító adatait (név, születési dátum), aláírását és vizsgaeredményeit is.
 • A vizsgán vezetőképes állapotban, kell megjelenni. A vizsgán a személyazonosságot érvényes személyazonosító okmánnyal kell igazolni, illetve – ha van – a vezetői engedélyt (járművezetői igazolványt) be kell mutatni. A vezetői engedélynek érvényesnek kell lenni.

14.3.      Amit a hatósági vizsgáról áltatában tudni kell

 • az elméleti vizsga számítógépen történik, a hatóság vizsgatermében, az általuk ütemezett időpontban
 • pontos időben kell megjelenni
 • valamennyi vizsgán a képzésben résztvevőnek igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyi igazolvány, ennek hiányában útlevél, diákigazolvány 14 éves korig)
 • akinek más járműkategóriára érvényes vezetői engedélye (vagy vizsgaigazolása) van, azt be kell mutatni
 • A vizsgázó jogosult a vizsgáról való távolmaradását, a vizsga lemondását az Autósiskola közreműködésével a Vizsgaközpont informatikai rendszerén keresztül elektronikusan bejelenteni. Amennyiben az Autósiskola a Vizsgaközpont informatikai rendszerén keresztül a Vizsgaközpont hatályos vizsgáztatási, vizsgálati és egyéb díjairól szóló szabályzatában meghatározott határidőben (vizsgát megelőző 8 nap) bejelenti a vizsgázó távolmaradását, a lemondott vizsga díját nem kell megfizetni. Ellenkező esetben megbeszélt és lejelentett vizsga díját a Vizsgaközpont nem téríti vissza.
 • Az elméleti vizsgán a vizsgahelyiségben csak a vizsgázók, a vizsgabiztosok, a vizsgarendező, a vizsgáztatást ellenőrző személyek, a vizsgabiztos jelöltek és szükség esetén a tolmács tartózkodhatnak.
 • A vizsgaközpont elektronikus úton megküldi a közúti közlekedési nyilvántartó szerv részére a vizsgázó külön jogszabályban meghatározott, a vezetői engedély automatikus kiállítására irányuló nyilatkozatait.
 • A vizsgaközpont elektronikus úton ellenőrzi
  • a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján a vizsgázó személyazonosságát,
  • a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartása alapján a vizsgázó egészségi alkalmasságára, vezetési jogosultságára és vezetési jogosultsága szünetelésére vonatkozó adatokat.
 • Heves vármegye elméleti vizsgahelyszín és ügyfélszolgát
 
   

14.4.      A vizsgák letételére előírt határidők

 • A 24/2005 GKM rendelet határozza meg.
 • Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el.
 • Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 • A vizsgák letételére előírt határidő számításánál az első sikeres elméleti vizsga időpontjaként annak a vizsgának az időpontját kell tekinteni, amelyen a  Tanuló először tett sikeres közlekedési alapismeretek (elméleti)  vizsgát.
 • Az egyes kategóriákhoz tartozó gyakorlati vizsgákat a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételének időpontjától számított két éven belül lehet letenni.
 • Amennyiben a Tanuló nem tette le sikeresen az egyes kategóriákhoz tartozó összes vizsgát az előírt határidőkön belül, az adott kategóriához tartozó  valamennyi vizsga érvényét veszti.  Ezt követően a járművezetésre jogosító okmányok megszerzéséhez előírt vizsga csak a meghatározott feltételek ismételt teljesítése után tehető.
 1. érvényes B kategóriás vezetői engedély esetén.
 2. azon 24. életévét betöltött vizsgázó esetében, aki nem rendelkezik „A2” vagy „A korl.” kategóriás vezetői engedéllyel, ez esetben a járműkezelési vizsga kiegészül az „alkalmassági feladat” végrehajtásával.
 3. A forgalmi vizsga idejébe nem számít bele a kérelmező fogadása, a jármű közúti közlekedésbiztonsággal összefüggő műszaki ellenőrzése, valamint a gyakorlati vizsga eredményének kihirdetése.

14.6.      A vizsgára bocsátás feltételei

E-learning képzés esetén a meghatározott oktatási idő akkor tekinthető teljesítettnek, ha az e-learning képzést a tanuló elvégezte, és erről az e-learning rendszerű képzést nyújtó képző szerv az akkreditált rendszerében elektronikus igazolást állított ki, és ezt benyújtotta a vizsgaközpont részére.

A tantermi képzés esetén a meghatározott oktatási idő akkor tekinthető teljesítettnek, ha a tanuló elvégezte a vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott képzést (tantárgyakat), illetve annak foglalkozásain jelen volt.

A vezetési gyakorlat tantárgy képzésének a vizsgaszabályzatban meghatározott mértékű teljesítését az Autósiskola az elektronikusan bejelentett gyakorlati oktatások alapján igazolja.

14.7.      Elméleti vizsga

A vizsgára jelentéssel az Autósiskola kötelezettséget vállal arra, hogy a tanuló elméleti képzése a vizsgáig hiánytalanul megtörténik, egyben igazolja, hogy a vizsgázó a vizsgára bocsátás feltételeinek megfelel.

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

Ma Magyarországon négy nyelven lehet számítógépes elméleti vizsgát tenni, mégpedig magyar, német, angol és román nyelven.

A számítógépes elméleti vizsgát elméleti vizsgabiztos bonyolítja le. A szóbeli, vagy írásbeli elméleti vizsgát a vizsgáztatás eljárásrendjében meghatározott számú vizsgabiztos bonyolítja le.

A számítógépes elméleti vizsga csak olyan vizsgateremben tartható, amelyet előzőleg a közlekedési hatóság vizsgáztatásra alkalmasnak minősített. A vizsgateremben a vizsgázók érintőképernyős monitorok előtt ülve vizsgáznak oly módon, hogy a monitorokon megjelenő kérdésekre a monitorokon megjelenő válaszok közül az általuk helyesnek ítélt válasz megérintésével adják meg a választ, tehát a vizsgázónak nem szükséges számítógépes ismeretekkel rendelkeznie.

A sikeres elméleti vizsga 2 évig érvényes, ezen időtartam alatt az összes vizsgát be kell fejezni, ellenkező esetben a meglévő vizsgák érvényüket vesztik.  

Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével vagy írásban tehető le. Szóban vizsgázhat az, aki a magyar nyelvet nem érti, illetve egészségügyi okból írásra képtelen, és erre a hatóságtól, kérelemre engedélyt kapott.  A KAV-tól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett:

 • a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács (a tolmácsot a KAV az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodától rendeli ki) közreműködésével szóbeli vizsgát tehet,
 • az egészségi állapotából következően – a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan – szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat.
 • Az a – szakorvosi igazolással rendelkező – hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát.
 • A tolmács közreműködésével történő vizsgára a tolmácsot a vizsgaközpont az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodától biztosítja. Ha az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda a tolmácsolást nem tudja biztosítani, akkor annak ellátására a kiválasztott nyelvben jártas más alkalmas személyt kell biztosítani. A tolmács közreműködésével történő elméleti vizsgaigényt a kért vizsgaidőpontot megelőzően legalább 15 nappal korábban kell benyújtani a vizsgaközponthoz. A tolmács díját a vizsgázó köteles viselni, és annak megfizetését a kért vizsgaidőpontot megelőzően legalább 5 nappal köteles igazolni.

14.7.1. A vizsgára bocsátás feltételei:

 • a tanfolyam elméleti részét elvégezte – vagy annak elvégzése alól részben, vagy egészben mentesült –, és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet,
 • megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint – írásbeli nyilatkozata alapján – a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek,
 • megfelel a 13/1992.(VI.26.) NM rendelet 1.§, 41/2004.(IV.7.) GKM rendelet meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint a 35/2000. (XI.30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek, 
 • a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban előírt életkornál tanfolyami képzés esetén legfeljebb három hónappal fiatalabb,
 • legkésőbb a vizsgára való jelentkezés során – a bizonylati album szerinti azonosítók szerepeltetésével – a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló miniszteri rendeletben meghatározott módon, az ott meghatározott vizsgadíjat az Autósiskola útján megfizette, és
 • a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési adatlapon nyilatkozik, és azt igazolja:
  • személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
  • az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti példányával, vagy a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,  külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.
 • Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
 • A vizsgaközpont elektronikus úton megküldi a közúti közlekedési nyilvántartó szerv részére a vizsgázó külön jogszabályban meghatározott, a vezetői engedély automatikus kiállítására irányuló nyilatkozatait.
 • A vizsgaközpont elektronikus úton ellenőrzi személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján a vizsgázó személyazonosságát, a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartása alapján a vizsgázó egészségi alkalmasságára, vezetési jogosultságára és vezetési jogosultsága szünetelésére vonatkozó adatokat.

14.8.      A gyakorlati vizsga

A járműkezelési, a rutin és a forgalmi vizsgán a vizsgajárműben egy vizsgázó, valamint – a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően – a vizsgabiztos(ok), a szakoktató, a vizsgáztatást ellenőrző személy(ek), a vizsgabiztos-jelölt és a tolmács foglalhatnak helyet. A meghatározott személyeken túlmenően a járműkezelési, a rutin és a forgalmi vizsgán, amennyiben a vizsgán nincsen szakfelügyelet, a vizsgajárműben – a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően – helyet foglalhat az Autósiskola iskolavezetője vagy – az iskolavezető felelőssége mellett – írásban meghatalmazott megbízottja, azonban sem az iskolavezető sem megbízottja a vizsga rendjét részvételével nem zavarhatja meg. Az írásbeli meghatalmazás legfeljebb egy napra szólhat.

A vizsgaközponttól kapott engedély alapján a gyakorlati vizsga során a magyar nyelvet nem beszélő külföldi állampolgár vizsgázó tolmács közreműködését veheti igénybe.

Motorkerékpár hátsó ülésén vizsga közben személy nem szállítható.

Forgalmi vizsga – a vizsgáztatásra vonatkozó előírások figyelembevételével – a közlekedési hatóság által kijelölt vizsgaútvonalon és időszakban tartható. A forgalmi vizsga kiindulási helyére bármely képző szerv jelenthet vizsgát, a közlekedési hatóság az útvonal kijelölést erre is tekintettel határozza meg.

A sikeres forgalmi vizsga feltétele, hogy a kijelölt vizsgaútvonalhoz tartozó valamennyi csomópontot – kivéve a forgalmi okból történő útvonal módosítást – érintette a vizsgázó, és a vizsgaesemény időtartama a jogszabályban meghatározott, a közúton vezetéssel eltöltött idejére vonatkozó teljes időtartam legalább 80%-át kitölti.

14.8.1. Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei

 • a külön jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte; „AM” kategóriás járműkezelési vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, forgalmi vizsgára azonban csak a 14. életév betöltése után bocsátható,
 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, vagy a a vizsgakötelezettség alól mentesült és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes, továbbá
 • a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét  elvégezte; ez a követelmény nem vonatkozik arra, aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet, a meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette,
 • megfelel a 13/1992.(VI.26.) NM rendelet 1.§, 41/2004.(IV.7.) GKM rendelet meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint a 35/2000. (XI.30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek. 
 • Motoros kategóriák esetén forgalmi vizsga sikeres járműkezelési, illetőleg rutin és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga után tehető.
 • a vizsgára való jelentkezésig – a bizonylati album szerinti azonosítók szerepeltetésével – a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló miniszteri rendeletben meghatározott módon, az ott meghatározott vizsgadíjat az Autósiskola útján megfizette, és
 • a meglévő vezetői engedélyét, vagy annak időbeli hatályán belül a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott, a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlapot a vizsgán bemutatja.

Elméleti vizsga és tanfolyam nélkül is gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki:

 • automatikusan működtetett tengelykapcsolóval, illetőleg sebességváltóval felszerelt jármű vezetésére korlátozott vezetői engedélyét hagyományosan működtetett erőátvitelű jármű vezetésére terjeszti ki, vagy
 • mint mozgássérült, meghatározott jármű vezetésére jogosító érvényes vezetői engedélyét más – de ugyanabba a kategóriába tartozó – jármű vezetésére kívánja érvényesíttetni, vagy
 • A2” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik,
 • „A” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A2” vagy „A1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik.

14.8.2. Járműkezelési vizsga

 • A vizsga ideje 20 perc („A”, „A2,”A1”), „AM” kategóriában 15 perc.
 • Vizsga helye: Eger – Nagylapos / tanpálya
 • A vizsgát egy fő vizsgabiztos bonyolítja le (ide nem értve azt az esetet, amikor bizottsági vizsga kerül elrendelésre). Mozgáskorlátozott személy vizsgáján a biztonsági ellenőrzési feladatok végrehajtását a vizsgázó egyéni adottságait figyelembe véve kell megkövetelni. A közúti járművezetői „AM”, „A1”, „A2” és „A” kategóriás járműkezelési vizsgáztatást december 1-je és március 1-je között szüneteltetni kell. November hónapban a hirtelen változó út és időjárási viszonyokra tekintettel a vizsgák megtartásáról a Vizsgaközpont jogosult dönteni.
 • Az első járműkezelési vagy rutin vizsgára jelentéssel az Autósiskola, illetőleg a szakoktató egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a vizsgázó részére a vizsga napjáig biztosítja a kötelezően előírt órák levezetését – kivéve a tanfolyammentes vizsga esetét -, egyben igazolja, hogy a vizsgázó a vizsgára bocsátás feltételeinek megfelel.

14.8.3. Forgalmi vizsga

 • Vizsga ideje 60 perc „B” ketegória esetén, „A”, „A2”,”A1” kategóriánál 50 perc, „AM” kategóriánál 20 perc. (ez a közúton vezetéssel eltöltött időt jelenti)
 • A vizsgákra jelentéssel az Autósiskola, illetőleg a Szakoktató egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a vizsgázó részére a vizsga napjáig biztosítja a kötelezően előírt és feladatonként meghatározott tanórák és menettávolság levezetését – kivéve a tanfolyammentes vizsga esetét -, egyben igazolja, hogy a vizsgázó a vizsgára bocsátás feltételeinek megfelel. 
 • A vizsgát egy fő vizsgabiztos bonyolítja le (ide nem értve azt az esetet, amikor bizottsági vizsga kerül elrendelésre). A közúti járművezetői „AM”, „A1”, „A2” és „A” kategóriás forgalmi vizsgáztatást december 1-je és március 1-je között szüneteltetni kell. November hónapban a hirtelen változó út- és időjárási viszonyokra tekintettel a vizsgák megtartásáról a Vizsgaközpont jogosult dönteni.
 • A sikertelen, vagy a Tanuló bármely hibájából meghiúsult vizsga utáni vizsga, pótvizsgának minősül. Akik két éven belül ötödszörre is sikertelen gépjármű-vezetési gyakorlat vizsgát tettek és újabb vizsgát kívánnak tenni, pályaalkalmassági vizsgálaton (PÁV IV.) kell részt venni. A PÁV olyan közlekedéspszichológiai pályaalkalmassági vizsgálat, amelynek célja feltárni, hogy a vizsgált személynél van-e kizáró oka annak, hogy egy meghatározott gépjárművezetői tevékenységet folytasson. A vizsgálat kiterjed mindazokra a képességekre és személyiségvonásokra, amelyek a biztonságos közlekedési magatartást befolyásolják.

14.9.      Mentesítés a pótvizsgadíj megfizetése alól 

Amennyiben a vizsgázó önhibáján kívül elmulasztja a számára előzetesen kiírt vizsgaidőpontot, postai úton, írásban, vagy személyesen, igazolási kérelmet terjeszthet elő a Vizsgaközpont felé. A kérelemben elő kell adni azon körülményeket, amelyek az önhiba hiányát valószínűsítik, továbbá csatolni kell a kérelemben előadottak alátámasztásául szolgáló bizonyítékokat, így például orvosi igazolást vagy keresőképtelen állományba vételről szóló igazolást. Az előbbiek hiányában a kérelem elkésettnek minősül, az utóbb nem pótolható, így a vizsgázót pótvizsgadíj megfizetése alól mentesíteni nem lehet. Az igazolási kérelmet az elmulasztott vizsga napjától vagy amennyiben a kérelem benyújtása akadályba ütközik, az akadály megszűnésétől számított 8 naptári napon belül lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő. A határidő elmulasztása miatt méltányossági kérelemnek nincs helye. Az elmulasztott vizsga díja nem igényelhető vissza. Az igazolási kérelem és annak melléklete abban az esetben alkalmas a kérelem pozitív elbírálására, amennyiben az határidőn belül feladásra került, valamint alkalmas az önhiba hiányának hitelt érdemlő alátámasztására. Az igazolási kérelmet a Vizsgaközpont azon szervezeti egységénél kell benyújtani, amely szervezeti egység előtt a mulasztás történt. Az igazolási kérelem elbírálása tárgyában a Vizsgaközpont azon szervezeti egysége jár el, amely a kérelemmel igazolni kívánt vizsgaesemény kiírásáért felelős. A kérelem pozitív elbírálás esetén a vizsgázó újbóli vizsgadíjfizetés nélkül, díjmentesen tehet pótvizsgát egy jövőbeli időpontban ugyanazon vizsgatárgyakból, amelyekből a mulasztás napján vizsgázott volna. Pozitívan elbírált igazolási kérelemmel sem lehet a képesítés megszerzésére rendelkezésre álló időtartamot túllépni, továbbá a jogszabályban meghatározott tanfolyam érvényességi idő sem hosszabbodik meg. A pozitívan elbírált igazolási kérelem alapján kiírt díjmentes pótvizsga elmulasztása esetén újabb igazolási kérelemnek helye nincs. 

14.10.  Vizsgadíjak

MOPED kategória- Vizsgatárgy megnevezése

Vizsgadíj

Közúti elsősegélynyújtási ismeretek

18.000 .- Ft

Elmélet

szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

10.500.- Ft

közlekedési ismeretek

gépkocsi vezetés elmélete

Gyakorlat

járműkezelés, (rutin + biztonsági ell. és üzemeltetés)

7.200.- Ft

Forgalom

7.200.- Ft

 

 A,  A2,   A – Vizsgatárgy megnevezése

Vizsgadíj

Közúti elsősegélynyújtási ismeretek

18.000 .- Ft

Elmélet

szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

10.500.- Ft

közlekedési ismeretek

gépkocsi vezetés elmélete

Gyakorlat

járműkezelés, (rutin + biztonsági ell. és üzemeltetés)

9.000.- Ft

Forgalom

24.000.- Ft

 

 B kategória  – Vizsgatárgy megnevezése

Vizsgadíj

Közúti elsősegélynyújtási ismeretek

18.000 .- Ft

Elmélet

szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

4.600.- Ft

közlekedési ismeretek

gépkocsi vezetés elmélete

Gyakorlat

Forgalom

11.000.- Ft

 

A vizsgadíj befizetése minden vizsgatárgy előtt külön-külön történik a Közlekedési Alkalmassági Viszgaközponthoz. Sikertelen vizsga esetén újabb vizsgát tenni csak a vizsgadíj ismételt befizetése után lehet. A Közlekedési Alkalmassági Viszgaközpont  felé befizetett gyakorlati-pótvizsgadíjak (járműkezelési-, forgalmi-vizsga) nem tartalmazzák az oktatók vizsga-órájának díját, tehát a gyakorlati pótvizsgák díja : vizsgadíj +gyakorlati óradíj. Ha a Tanuló a vizsgán nem jelenik meg  újabb vizsgát a vizsgadíj ismételt befizetésével tehet. 

14.11.  A vizsga értékelése

A vizsga eredménye sikeres vizsga esetén: „megfelelt”, jelölése: „M”, sikertelen vizsga esetén „nem felelt meg”, jelölése: bekarikázott „1”-es.

A járműkezelési vizsga értékelésének szempontjai:

A vizsgázónak a vizsgán biztonsági ellenőrzési, technikai kezelési és manőverezési feladatokat kell egymást követő sorrendben végrehajtania. A járműkezelési minősítő lap tartalmazza az egyes részfeladatok esetén a sikertelenséget okozó hibákat, továbbá az összes feladat teljesítése céljából rendelkezésre álló időtartamot. „Megfelelt” minősítést kell adni a járműkezelési vizsgán a vizsgázónak, ha a biztonsági ellenőrzési, a technikai kezelési és manőverezési feladatokat a rendelkezésre álló időn belül úgy hajtotta végre, hogy sikertelenséget okozó hibát nem követett el.

 

 „Nem felelt meg” minősítést kell adni a vizsgázónak, ha a feladatok elvégzéséhez nem rendelkezik kellő ismerettel és jártassággal, a feladatokat nem hajtja végre,

figyelmetlenségből vagy hozzá nem értésből kárt okozna, balesetveszélyes helyzetet okoz, bármelyik technikai kezelési és manőverezési feladat végrehajtásakor sikertelenséget okozó hibát követett el.

A „B” kategória forgalmi vizsgafeladatai és értékelése

A vizsgázót a vizsgabiztos előzetesen tájékoztatja a vizsga menetéről. Elindulás előtt a vizsgázó a KRESZ szerinti kötelező ellenőrzést végezze el, ezt követően a biztonsági övet csatolja be. A vizsgafeladat teljesítése sikeres, ha a vizsgázó a járdaszegély (úttest széle) mellől, vagy forgalmi ok miatti megállás után határozottan, biztosan, egyenletesen, a kezelőberendezéseket, szükség esetén a világítást, a jelzéseket használva, körültekintően elindul. Indulás előtt a külső visszapillantó tükörből vagy más módon meggyőződik a jármű mögötti és melletti forgalomról. Mindig az oktató által megjelölt irányba halad. Iránymutatás hiányában követi az út vonalvezetését, illetve eleget kell tesz a közúti jelzések kötelezéseinek.

A forgalmi vizsga sikertelenségét okozó hibák

Ha a vizsgázó:

 • közlekedési szabályt sért;
 • a KRESZ szerinti ellenőrzést nem képes elvégezni;
 • veszélyhelyzetet teremt, vagy balesetet okoz;
 • meghatározott feladatot második javítással sem képes a megfelelő módon végrehajtani;
 • elindulás előtt a féklevegő- és fékezőnyomást nem ellenőrzi (légfék vagy levegőrásegítés esetén);
 • az üzemi fék hatásosságának ellenőrzését elmulasztja;
 • az irányjelzést vagy a körültekintést elmulasztja;
 • a tervezett haladási iránnyal ellentétes irányba a járművel több, mint 50 cm-t elgurul;
 • balesetveszélyes manővere miatt a szakoktatónak be kell avatkoznia;
 • figyelmét a technikai kezelés elvonja a forgalomtól;
 • a sebességváltások közben elrántja a kormányt, vagy haladási irányától hagyja eltérni a járművet (nem képes megtartani);
 • nem képes felvenni a forgalom ritmusát, akadályozza a forgalmat, vagy a vizsga időtartama alatt túlnyomórészt indokolatlanul lassan halad;
 • rendszeresen kis követési távolságot tartva, zavarja az előtte haladót;
 • sebessége megtévesztő az elsőbbségadás tekintetében;
 • egyenrangú útkereszteződésbe úgy hajt be, hogy elsőbbségadási kötelezettségének nem tudna eleget tenni (fékkészenlét hiánya);
 • durva fékezéssel áll meg az úttesten áthaladó gyalogosok előtt;
 • gyorshajtást vagy relatív gyorshajtást követ el;
 • nem képes folyamatosan kormányozva irányítani a járművet;
 • elveszti a jármű feletti uralmát;
 • a járművel felhajt a járdára (már egy kerékkel is);
 • nem biztonságosan kanyarodik, indokolatlanul benyomja a tengelykapcsoló pedált;
 • indokolatlanul vagy szabálytalanul igénybe veszi a menetirány szerinti bal oldalt;
 • a besorolást, sávváltoztatást szabálytalanul, figyelmetlenül hajtja végre;
 • az útkereszteződésben nem követi a forgalmi sávját;
 • elsőbbségadási kötelezettségének nem tesz eleget;
 • a közlekedési helyzetet nem ismeri fel;
 • nem a közúti jelzéseknek megfelelően közlekedik;
 • nem megfelelően reagál a gyalogosok viselkedésére;
 • a forgalmi helyzetekről nem tájékozódik, figyelmetlen;
 • rendszeresen akadályozza a forgalmat;
 • megtévesztő irányjelzést ad;
 • a megkülönböztető jelzést használó járművet nem veszi észre, vagy arra nem megfelelően reagál;
 • rendszeresen hirtelen, blokkolva fékez (a lassulást nem érzékeli), képtelen egyenletes lassításra;
 • a fék- és tengelykapcsoló pedált többször nem a megfelelő sorrendben működteti;
 • tartósfékkel felszerelt járművön nem, vagy helytelenül alkalmazza a tartósféket;
 • várakozás céljából történő megálláskor a rögzítő fékkel nem rögzíti a járművet (járműszerelvényt).

Az „AM”, „A1”, „A2”, „A” kategória forgalmi vizsgafeladatai és értékelése

A forgalmi vizsga sikertelenségét okozó hiba, ha a vizsgázó:

 • közlekedési szabályt sért;
 • a KRESZ szerinti ellenőrzést nem képes elvégezni;
 • veszélyhelyzetet teremt vagy balesetet okoz;
 • meghatározott feladatot második javítással sem képes a megfelelő módon végrehajtani;
 • az üzemi fék ellenőrzését elmulasztja;
 • sebességi fokozatban lévő motort akar indítani;
 • a motorkerékpárral felborul;
 • a körültekintést vagy az irányjelzést elmulasztja;
 • figyelmét a technikai kezelés elvonja a forgalomtól;
 • a sebességváltások közben elrántja a kormányt, vagy haladási irányától hagyja eltérni a motorkerékpárt (nem képes megtartani);
 • nem képes felvenni a forgalom ritmusát, akadályozza a forgalmat, vagy a vizsga időtartama alatt túlnyomórészt indokolatlanul lassan halad;
 • rendszeresen kis követési távolságot tartva, zavarja az előtte haladót;
 • az útkereszteződést olyan sebességgel közelíti meg a motorkerékpárral, hogy képtelen annak forgalmi rendjét felmérni, illetve sebessége megtévesztő az elsőbbségadás tekintetében;
 • egyenrangú útkereszteződésbe úgy hajt be, hogy elsőbbségadási kötelezettségének nem tudna eleget tenni;
 • durva fékezéssel áll meg az úttesten áthaladó gyalogosok előtt, azokat megijeszti;
 • gyorshajtást vagy relatív gyorshajtást követ el (nem marad ura a járművének);
 • elveszti a jármű feletti uralmát;
 • a motorkerékpárral felhajt a járdára;
 • a motorkerékpárral nem biztonságosan kanyarodik;
 • a motorkerékpárral indokolatlanul vagy szabálytalanul igénybe veszi a menetirány szerinti bal oldalt;
 • a besorolást, sávváltoztatást szabálytalanul hajtja végre;
 • az útkereszteződésben nem követi a forgalmi sávját;
 • nem a közúti jelzéseknek megfelelően közlekedik;
 • nem megfelelően reagál a gyalogosok viselkedésére;
 • a forgalmi helyzetekről nem tájékozódik, figyelmetlen;
 • rendszeresen akadályozza a forgalmat;
 • megtévesztő irányjelzést ad;
 • a megkülönböztető jelzést használó járművet nem veszi észre, vagy arra nem megfelelően reagál;
 • rendszeresen hirtelen, blokkolva fékez (a lassulást nem érzékeli), képtelen az egyenletes lassításra, későn fékez, a motorkerékpár hátsó kereke oldalra megcsúszik;
 • fékezéskor a lábát az úttesten csúsztatja.

14.12.  A vizsga felfüggesztése és érvénytelenítése

Nem tartható meg a vizsga, illetve nem folytatható, ha a vizsgáztatás feltételei nem biztosítottak és emiatt a vizsgázó teljesítménye objektív módon nem értékelhető. Ebben az esetben, vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértése esetén a vizsgabiztos köteles a vizsgát felfüggeszteni.

A vizsgabiztos felfüggeszti azon vizsgázó vizsgáját, aki:

 • személyazonossága vagy személyi adatai tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette vagy azt megkísérelte,
 • a járműkezelési- vagy a forgalmi vizsgán az e rendeletben meghatározott feltételeknek nem felel meg,
 • a vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával, ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett, vagy
 • az objektív értékelést ellehetetleníti, vagy a vizsga eredményét befolyásoló, illetve meg nem engedett segédeszközt (pl. mobiltelefon, kép vagy hangrögzítő eszköz) használ.

A vizsgaközpont érvényteleníti azt a vizsgát:

 • amelyet a vizsgázó a vizsgaközpont félrevezetésével, hamis adatok közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével tett le,
 • ha bíróság ítélete vagy hatósági határozat alapján utóbb megállapítható, hogy a vizsga napján a vizsga valamely személyi feltétele hiányzott.

A előzőekben meghatározott esetekben a vizsgaközpont az érintett vizsgázót a vizsgától legfeljebb hat hónapi időtartamra eltilthatja.

A vizsgabiztos a vizsgát felfüggesztheti és a vizsgázót a vizsgaközpont a vizsgától legfeljebb három hónapi időtartamra eltilthatja, ha a vizsgázó a vizsga rendjét megzavarta.

A vizsgabiztos a vizsgát abban az esetben is felfüggesztheti, ha a szakoktató a vizsga rendjét megzavarta, vagy a vizsga eredményének befolyásolására törekedett.

Ha a vizsgaigazolást a vizsgaközpont már kiadta, a vizsga érvénytelenítéséről szóló döntésről és a vizsgaigazolás visszavonásáról a vizsgaközpont elektronikus úton tájékoztatja a közúti közlekedési nyilvántartó szervet.

14.13.  A vizsgák érvényessége, a vizsgaigazolás kiállítása

 • A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Ha a vizsgázó a meghatározott időtartam alatt az adott kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.
 • A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálathoz a külön jogszabályban előírt gépjármű vezetési gyakorlatból tett öt sikertelen vizsga számításánál a megelőző két éven belül, azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni. Amennyiben a vizsgázó valamely kategóriában, kombinált kategóriában tett öt sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett, a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.
 • A vezetői engedély kiadásának feltételéül e rendeletben meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz előírt vizsgatárgyakból megfelelt vagy azok teljesítése alól e rendelet alapján felmentést kapott. Az adott kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló, e rendeletben előírt valamennyi vizsgakövetelmény teljesítéséről az utolsó vizsgát követően egy munkanapon belül a vizsgaközpont elektronikus vizsgaigazolás kiállításával és továbbításával adatot szolgáltat a közúti közlekedési nyilvántartó szerv részére. A vizsgaközpont a vizsgázó kérelmére az elektronikus vizsgaigazolásról másodlati példányt állít ki.
 • A vizsgaigazoláson szöveges bejegyzés alkalmazásával kell feltüntetni azt a körülményt, ha a vizsgázó bármely járművezetési vizsgát (járműkezelési, rutin vagy forgalom) automata sebességváltóval rendelkező járművön tette le.

15.   Egyes tantárgyak foglalkozásai és vizsgakötelezettség alóli felmentések

Az „A” és „B” kategória, továbbá az „A1”, „A2” és „B1” alkategória esetében vizsgakötelezettség alóli mentesítés nem kezdeményezhető. 

16.   Az a közúti járművezetők elsősegélynyújtási ismeretei megszerzésének igazolásáról

Az elsősegély-nyújtási ismeretek  nem tanfolyamköteles, de vizsgaköteles rész. Az Autósiskola a sikeres vizsga érdekében megfelelő létszámú jelentkező esetén felkészítést (korrepetálást) szervez és megszervezi a vizsgára való jelentkezést is. Emellett ez a tananyagrész E_learninges formában is igényelhető. Ha a Tanuló nem veszi igénybe ezt a szolgáltatást, saját magának kell intéznie az elsősegélynyújtás-ismeretek vizsgáját.

A közúti járművezetők képzéséről, vizsgáztatásáról és szakképesítéséről szóló 20/1992. (VII. 21.) KHVM rendelet 9. §-a (1) bekezdésének a) pontjában szabályozott – az elsősegélynyújtásból az Országos Mentőszolgálat által előírt ismeretek[15/1972 (VIII. 25.) EüM rendelet 25. §] megszerzését tanúsító, a rendelet melléklete szerinti – igazolást a Magyar Vöröskereszt fővárosi, megyei szervezetei adják ki.

Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését – végzettségükre tekintettel – az orvostudományi egyetemeken végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, az állatorvostudományi egyetemeken végzett állatorvosok, továbbá a védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói és közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, valamint az egészségügyi szakközépiskolát és szakiskolát végzettek az iskolai végzettséget tanúsító okirattal igazolhatják. .( 31/1992 (XII.19.) NM rendelet).  A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni. Amennyiben a mentesítés érdekében az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás alátámasztására külföldön, illetve nem magyar nyelven kiállított iratot nyújtanak be, azt hiteles magyar fordítással és a Magyar Vöröskereszt által kiállított megfelelőségi nyilatkozattal is el kell látni.”

A Vöröskeresztes igazolást vagy elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését igazoló egyéb okiratot a vezetői engedély igénylésekor  kell bemutatni a Kormányablaknál.

17.   Rendkívüli Pályaalkalmassági Vizsgálat (PÁV)

A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálathoz a külön jogszabályban (11/1998. XII.20. KM-BM rend.) előírt gépjármű-vezetési gyakorlatból öt sikertelen vizsga számításánál a megelőző 2 éven belül, azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni. Amennyiben a Tanuló valamely kategóriában tett öt sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett, a továbbiakban járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.

Magyarországon a közúti járművezetők közlekedéspszichológiai vizsgálatát a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű végzi.

A pályaalkalmassági vizsgálatok helyszíne, illetve az azzal foglalkozó személyes ügyfélszolgálat címe: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. Telefon: +36-1-814-1800, +36-1-510-0101; E-mail cím: pav@kavk.hu

Az elektronikus ügyintézés az alábbi honlapon lehetséges: https://ekapu.kavk.hu/

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a gépjárművezető:

 • rendelkezik-e azokkal az egyéni pszichológiai jellemzőkkel, amelyek szükségesek a biztonságos járművezetési tevékenységhez, a közlekedési helyzetekhez való alkalmazkodáshoz, a járművezetés közben jelentkező terhelés elviseléséhez;
 • rendelkezik-e a jármű biztonságos vezetéséhez szükséges észlelési, döntési és cselekvési képességgel;
 • képes-e elsajátítani a járművezetéshez szükséges ismereteket és készségeket.

A vizsgált képességek, készségek: figyelmi funkciók, monotónia-tűrés, perifériás észlelés, közlekedési áttekintési képesség, reakciókészség (reakcióidő, a döntésreakció pontossága, terhelhetőség), szenzomotoros képesség, sebesség- és távolságbecslés, vizuális emlékezet, intelligencia.

A vizsgált személyiségjegyek: önismeret, önkontroll, szabálytudat, felelősségtudat, empátia, együttműködés.


18.  Jogosítvány átvétele

18.1. Első vezetői engedély igénylése

A vezetői engedély első alkalommal történő kiállítására irányuló kérelmet csak személyesen lehet benyújtani a fővárosi vagy megyei kormányhivatal járási vagy fővárosi kerületi hivatalában, illetve kormányablakban.

A sikeres forgalmi vizsgát követően a vizsgaigazolást a Közlekedési Alkalmassági Viszgaközpont   megküldi a Kormányablak  részére abban az esetben, ha a Tanuló eleget tett a rendeletben meghatározott vizsgakövetelményeknek,

Nem magyar állampolgároknak csak 6 hónapos magyarországi tartózkodás után lehet kiadni a vezetői engedélyt, amit a tartózkodási engedéllyel vagy regisztrációs kártyával igazolni kell.

Vezetői engedély a vizsgaigazolás birtokában is csak abban az esetben adható ki, ha  magyar állampolgár és lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van  az Európai Gazdasági Térség (EGT) tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgára, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, és a vezetői engedély kiadását megelőző 6 hónapban folyamatosan Magyarországon tartózkodott (ha van érvényes, EGT tagállam illetékes hatósága által kiállított vezetői engedélye, kérheti a cserével történő érvényesítést, akkor is, ha még nem telt el a hat hónap);

Honosítás esetén a vizsgázónak olyan külföldi hatóság által kiállított és érvényes vezetői engedéllyel kell rendelkeznie, amely jogosultságát illetően megfelel a magyar vezetői engedélynek.

 

 Az első alkalommal történő igényléskor be kell mutatni az alábbi dokumentumokat:

 • személyazonosságot igazoló érvényes okmány (személyi igazolvány vagy útlevél),
 • személyi azonosítószámot és lakcímet, tartózkodási helyet igazoló okmány (lakcímkártya),
 • a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolás az elsősegélynyújtási ismeretek elsajátításáról vagy az elsősegélynyújtási ismeretek külön elsajátítása alóli mentesülést igazoló oklevél/bizonyítvány (pl. egészségügyi végzettség),
 • előzetes egészségügyi alkalmassági vélemény.

            A járművezetői engedély első alkalommal történő igénylése és kiadása illetékmentes. Első igényléskor a vezetői tanfolyam megkezdése előtt kiállított háziorvosi vagy üzemorvosi egészségügyi alkalmassági vélemény kerül elfogadásra.

          A vezetői engedély a vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított 2 év próbaidő leteltéig kezdő vezetői engedélynek minősül. A 2 év próbaidő közlekedési szabálysértés vagy bűncselekmény miatt jogerősen kiszabott vezetéstől való eltiltás vagy a vezetői engedély meghatározott időtartamú visszavonását követően újraindul.

18.2.   Életút-szolgáltatás a vezetői engedély automatikus hivatalbóli kiállításához

A szolgáltatás igénybevételével megtekintheti az első vezetői engedélyének kiállítása, vagy ha már rendelkezik magyar hatóság által kiállított vezetői engedéllyel, az okmány érvényességi idejének meghosszabbítása vagy új vezetési kategória megszerzése (kategóriabővítés) miatti cseréje alapjául szolgáló feltételek teljesítésének állapotát (a vezetési jogosultsághoz szükséges előfeltételekre és az azt kizáró okokra vonatkozó aktuális információkat, valamint az okmánykiállítás státuszát).

A szolgáltatás a vezetői engedély kiállítását követő harminc napig vehető igénybe.

A szolgáltatást az veheti igénybe, aki

 • Magyarországi szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki már tett az automatikus hivatalbóli okmánykiállításhoz szükséges nyilatkozatot, valamint
 • rendelkezik a Központi Azonosítási Ügynök által biztosított azonosítási szolgáltatások valamelyikével:
  • Ügyfélkapuval,
  • Ügyfélkapu+ azonosítással,
  • Telefonos azonosítási szolgáltatás igénybevételére jogosító regisztrációval (RKTA),
  • eSzemélyi okmánnyal,
  • Videotechnológián keresztül történő azonosítási szolgáltatás igénybevételére jogosító regisztrációval.

A vezetési jogosultság megszerzése és az ezt követő első vezetői engedély kiállításának életútja akkor tekinthető meg, ha Ön már tett az automatikus hivatalbóli okmánykiállításhoz szükséges nyilatkozatot. A nyilatkozat elérhető a www.magyarorszag.hu weboldalon az „Okmányok” / „Vezetői engedély” menüpont alatt.

Az életútról szóló tájékoztatás iránti igény benyújtásakor semmilyen további dokumentum csatolására nincs szükség, amennyiben Ön már tett az automatikus hivatalbóli okmánykiállítás igénybevételéről szóló nyilatkozatot.

A szolgáltatás illeték- és díjmentes. Eljáró szerv:  Belügyminiszter

Egyéb információk

A vezetési jogosultság megszerzése életút információkat tartalmaz az adott ügyhöz tartozó automatikus, hivatalbóli okmánykiállításhoz szükséges feltételek teljesítéséről:

 • Nyilatkozatok vezető engedély automatikus hivatalbóli kiállításához,
 • Elsősegély-nyújtási ismeretek, illetve mentesség igazolása,
 • Orvosi alkalmasság igazolása,
 • Járművezetői vizsga igazolása,
 • Okmányra kerülő fénykép és aláírás meglétére vonatkozó információk: az okmányra kerülő fénykép és aláírás meglétének ellenőrzése az eljárásban szükséges összes igazolás és nyilatkozat beérkezése után hajtható végre.
 • Vezetői engedély kiállítására vonatkozó információk: vezetési jogosultság esetleges szünetelésére, illetve az okmánygyártásra vonatkozó információk.

Az automatikus hivatalbóli okmánykiállítási eljárás során a vezetői engedélyek kiállítását támogató informatikai szakrendszer automatikusan, emberi közbeavatkozás nélkül végzi el a teljes folyamatot az igényléstől kezdve az okmánygyártásig és a kézbesítés iránti intézkedésig , amennyiben az okmány kiállításához szükséges valamennyi feltétel fennállása a közúti közlekedési nyilvántartásból megállapítható, és a járművezető a hivatalbóli okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tett.

Vonatkozó jogszabályok

19.   Vezetői engedély érvényessége

A jogosítvány érvényességi határideje a kártya fényképes oldalán található (eddig a határidőig a vezetői engedély személyazonosításra is alkalmas, lakcímkártya felmutatásával), emellett a különböző kategóriákra érvényes határidők a kártya hátoldalán levő felsorolásból olvashatók le. A személyazonosság igazolására – a vezetési jogosultság aktuális státuszától függetlenül – a vezetői engedély a kiállítástól számított 10 évig, illetve 65. életévet betöltöttek esetén határidő nélkül használható.

Az Ügyfélkapun is ellenőrizhető, ahogyan a Kormányablakban is lehet tájékozódni a témával kapcsolatban. Ezen az úton a regisztráció során megadott e-mail címre figyelmeztető értesítést is küldenek a közelgő lejárati határidőről.

20.  A Tanuló jogai és kötelezettségei

20.1.               A Tanulónak jogai

 • a befizetett tandíj ellenében, kulturált körülmények között az elméleti tanfolyamot végighallgatni,
 • tiszta, műszaki szempontból az előírásoknak megfelelő járművön vezetnie,
 • emberhez méltó bánásmódhoz, mind az elméleti, mind a gyakorlati foglalkozások során
 • a kötelező előírt órák levezetése után vizsgára mennie,
 • A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni az Autósiskola vállalási feltételeit.
 • A képzést megszakítani, a befizetett és a még fel nem használt tandíjat a meghatározott feltételek mellett visszakérni és a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni.
 • Az elméleti tanfolyamon a hiányzások pótlásának érdekében akár több tanfolyamot is igénybe venni.
 • A megbeszélt gyakorlati vezetési órákat legalább 24 órával előtte lehet lemondani. Amennyiben az itt írt határidőt a Tanuló elmulasztja, úgy köteles képző felé, a mindenkori gyakorlati óradíj teljes megfizetésére.
 • A gyakorlati vezetésnél a megbeszélt időponttól indokolt esetben 10 percet késni (pl. tömegközlekedési eszköz késése).
 • A képzési szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit, panaszait megtenni, oktatócserét kezdeményezni. 
 • A Tanuló az oktatás során észrevételeivel bármikor megkeresheti az iskolavezetőt, ill. dönthet úgy, hogy egy másik képzőszerv szolgáltatásait veszi igénybe (természetesen vállalva a szerződésben, ez esetben aláírt feltételeket). Amennyiben az oktatás menetével kapcsolatos panasza az iskolavezető vagy megbízottja közreműködésével sem nyer megnyugtatóan elintézést, forduljon a Közlekedési Alkalmassági Viszgaközponthoz Egyéb vitás kérdéseivel a Fogyasztóvédelmi Felügyelethez vagy Polgári Bírósághoz fordulhat.

20.2.               A Tanuló kötelessége

 • a kultúrált viselkedés,
 • a tanterem,  a berendezések, az oktatási segédeszközök átlagának megóvása,
 • az oktatójármű rendeltetésének megfelelő használata.
 • A Tanuló tudomásul veszi, hogy az Autósiskola teljes területén tilos a dohányzás és  szeszesital fogyasztása.
 • Az Autósiskola tulajdonát képző tansegédletet a tanfolyam után legkésőbb 2 héttel visszaszolgáltatja. Ellenkező esetben a Tanuló tansegédletek teljes vételárát köteles megtéríteni.
 • Abban az esetben, ha a gyakorlati képzés a képzésben résztvevő tulajdonában lévő, vagy általa bérelt járművön történik, a járműnek a váltási helyszínre történő szabályos eljuttatása (1/1975.(II. 5.) KPM-BM együttes rendelet).
 • A képzés folyamán a munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi előírásokat betartani. 
 • Az Autósiskola iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és azt betartani.
 • A képzési szerződésben rögzített képzési díjakat a képzés megkezdése előtt teljesíteni.
 • Az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban és az oktatási körülményekhez igazodó kulturált öltözetben megjelenni.
 • Az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, aktívan közreműködni.
 • A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni, különösen fontos ez a gyakorlati vezetésnél.
 • Késés esetén az oktatóra 20 percet várni.
 • A Tanuló köteles a képzésen olyan állapotban megjelenni és részt venni, mely nem akadályozza a képzés céljának elérését. Köteles továbbá tartózkodni minden olyan magatartástól, mely képző vagy alkalmazottjai illetőleg megbízottjai működését, tekintélyét, jó hírét, becsületét, illetőleg a képzés egyéb résztvevőjének jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti.
 • A Tanuló köteles a képzéshez szükséges valós adatainak képző részére történő átadására, és felelősséggel tartozik minden olyan kárért, mely e kötelezettségének a megszegésével, vagy késedelmes illetve hibás teljesítésével összefüggésben keletkezett. A résztvevő elfogadja, hogy a képzéssel, illetőleg a vizsgára bocsátással összefüggésben  képző tudomására jutott  személyes és különleges adatait képző nyilvántartsa, kezelje és továbbítsa a képzést és vizsgáztatást, illetve ellenőrzést végző szervek felé.
 • A Tanuló feljogosítja képzőt, hogy helyette és nevében a tőle e célra átvett pénzösszegből a szükséges vizsgadíjakat a KAV felé közvetített szolgáltatásként megfizesse,  illetőleg  résztvevőt vizsgára lejelentse.
 • A Tanuló köteles a képzőnek okozott kárt megtéríteni, amennyiben a kár keletkezése neki felróható. Felróható a kár akkor, ha azt résztvevő szándékosan, vagy gondatlanul okozta.

21.   Az Autósiskola jogai és kötelezettségei

 • Az Autósiskola köteles a 70/2005. (IV.21.) Korm. rendeletben leírtaknak megfelelően a 2. pontban meghatározott képzést biztosítnai, melynek keretében elméleti, és gyakorlati órákat tart,  az általa előre közölt helyszíneken,
 • a képzés feltételeit a hatályos jogszabályoknak megfelelően, mint a személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani,
 • az ügyfél adatait az ügyfél nyilatkozatának megfelelően kezelni,
 • az írásos tájékoztatóban ismertetett feltételeket betartani,
 • a gyakorlati oktatás óradíjának esetleges emeléséről a képzésben résztvevőt tájékoztatni.
 • A vizsgára bocsátás feltételeinek teljesülése után a képzésben résztvevőt vizsgára bocsátani,
 • a Tanulót a teljes képzési szolgáltatás és vizsgára bocsátás feltételeiről részletesen tájékoztatni.
 • Az Autósiskola köteles a beiskolázott hallgatókkal vállalási szerződést kötni.
 • a Tanuló által befizetett tandíj ellenében a teljes képzési szolgáltatás (járművezetésre jogosító okmány  megszerzéséhez szükséges tanfolyam teljes körű megtartása) feltételeit biztosítani,
 • Az Autósiskola köteles az ügyfél által az Autósiskola részére közvetlenül befizetett díjakról befizetési bizonylatot adni,
 • a Tanuló esetleges panaszait haladéktalanul kivizsgálni és annak jogossága esetén azt a lehető legrövidebb időn belül orvosolni.
 • A gépjármű-meghibásodás, oktatói megbetegedés miatti óraelmaradásért az iskola anyagi felelőséggel nem tartozik.
 • Az Autósiskolát nem terheli felelősség, amennyiben szolgáltatás nyújtása az érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan ok miatt válik átmenetileg vagy tartósan lehetetlenné.
 • Az Autósiskola semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, ideértve korlátozás nélkül a közvetlen vagy a közvetett, speciális, esetleges következményekért, veszteségért, költségért való felelősséget, amelyek a szolgáltatással kapcsolatban keletkeznek. A jelen pont szerinti korlátozás a Ptk. 314. § (2) bekezdésén alapul, és az Autósiskola/a  képzés díjait ennek figyelembe vételével, csökkentett mértékben állapította meg.
 • Az Autósiskola oktatója, a Tanuló késése esetén köteles 10 percet várni.
 • Az Autósiskola jogai az elméleti valamint a gyakorlati alapképzés helyszínét közigazgatási területen belül módosítani,
 • a gyakorlati oktatás óradíját indokolt esetben az oktatás költségeire jelentős hatást gyakorló gazdasági változások esetén megváltoztatni,
 • A képzési díjhátralék esetén a képzési szolgáltatást szüneteltetni,
 • az írásos tájékozatóban ismertetett feltételeket betartatni.
 • Az Autósiskola az előírtnál magasabb óraszámú tanfolyamokat is tarthat. Hiányzás esetén az elmaradt foglalkozást a Tanulónak pótolni kell, melynek költsége a Tanulót terheli.
  Az alapismeretek tantárgyainak összes kötelező (vagy annál több) óraszámán belül az egyes tantárgyak oktatására fordítandó órák számát az iskolavezető határozza meg.
 • Az Autósiskola az egyedi szerződés megszűnése esetén köteles a már megfizetett díj tekintetében résztvevővel maradéktalanul elszámolni, és esetlegesen felmerülő költségeinek, kárának levonása után a díj arányos részét résztvevőnek visszafizetni.
 • Az Autósiskola jogosult a gyakorlati órák díját a szerződés érvényességének ideje alatt, a mindenkori üzemanyagár-emelkedés mértékével, azonos összeggel megemelni, melyről annak felmerülésekor köteles értesíteni résztvevőt.
 • Az Autósiskola jogosult a képzés lefolytatásához harmadik személy illetőleg személyek közreműködésének igénybevételére.
 1. Szerződés létrejötte

A képzési szerződés két, egymástól elválaszthatatlan részből áll:

 1. a jelen Általános Szerződési Feltételekből (ÁSZF), mely a képzés igénybe vételének általános feltételeit tartalmazza,
 2. az egyedi képzési szerződésből (Tanulói szerződés), amely a résztvevőre és a konkrétan igénybe venni kívánt képzésre vonatkozó egyedi, vagy csak az adott résztvevőre vonatkozó speciális adatokat és feltételeket tartalmazza.

A szerződés a felek között létrejön, ha az Autósiskola és a Tanuló a képzési szerződést kölcsönösen aláírásukkal látják el.

23.  A képzési szerződés megszűnése vagy felmondása

A szerződés megszűnik:

 • valamelyik fél általi felmondással,
 • a képző jogutód nélküli megszűnése esetén,
 • a résztvevő halála esetén,
 • az egyedi  szerződésben megjelölt képzés, képző általi végleges megszüntetése esetén, melyről a képző a megszűnés időpontját megelőző legalább 60 nappal korábban értesíti résztvevőt,
 • a képző, képzési jogosultságának megszűnésével,
 • a felek közös megegyezésével,
 • a tanuló sikeres forgalmi vizsgát tett.

Felek, az egyedi szerződést írásban, legalább 30 naptári napos felmondási határidővel, indoklás nélkül bármikor jogosultak  felmondani. (rendes felmondás) A felmondási idő a képző vonatkozásában azon időponttól kezdődik, amikor a felmondás azonosításához szükséges adatokat tartalmazó irat a képző ügyfélszolgálatához megérkezik.

A képző az egyedi szerződést 8 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben a résztvevő az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítés kézbesítésétől vagy kézbesítettnek minősülési időpontjától számított 8 napon belül sem egyenlítette ki.

Amennyiben résztvevő az ÁSZF egyéb rendelkezéseit megszegi, úgy képző jogosult az egyedi szerződés azonnali hatályú felmondására.

24.  Vis maior 

Egyik Fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítéséért, a teljesítés késedelméért vagy a nem teljesítésért, ha ezek bekövetkezése vis maior következménye. Vis maiornak minősülnek a fél érdekkörén, ellenőrzésén, irányításán, illetve befolyásolási lehetőségén kívül eső, előre nem látható körülmények, amelyek megakadályozzák a Szerződés teljesítését.  Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a Szerződés teljesítését, de késlelteti azt, a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem időtartamával, de a 24/2005 GKM rendeletben meghatározott vizsgák letételére vonatkozó határidőket nem módosítja.. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 napot, mindkét Félnek jogában áll a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.  

25.  A Tanuló áthelyezése, Képzési igazolás

A Tanuló áthelyezését kérheti más képzőszervhez. A tanuló által elvégzett képzésről az elbocsátó iskola kitölti a Képzési igazolást  3 munkanapon belül és azt a Tanulónak átadja. A kiállítás megtagadásával a képzésben résztvevő másik képzőszervhez történő áthelyezését megakadályozni nem lehet.  A nyomtatványt 2 példányban kell kitölteni. – Az igazolás kitöltése után egy példány az elbocsátó szervnél marad, 1 példányt vagy a kérelmezőnek kell átadni, vagy 3 napon belül a KAV-hoz kell továbbítani. Amennyiben a képzésben résztvevővel kötött szerződésben a felek a képzésben résztvevő eltávozása esetén további díjak megfizetésében állapodnak meg, a szerződés szerinti további díjak megfizetése a képzésben résztvevő áthelyezésekor esedékes.  

27.   Állami támogatás

Az “55/2018. (III.23.) Korm. rendelet a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról ” értelmében legfeljebb 25.000 Ft

támogatásban részesülhet az, aki:

 • életévének betöltését megelőzően sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát tesz (2018. július 1-ét követően)
 • valamint Magyar állampolgár vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)–h) pontjában meghatározott személy.
 • egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy a családok támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozást segítő ellátásban részesült. (A Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása szerint (146/2020. (IV. 22.) a 2020. július 1-jét követően.)

A támogatást a sikeres vizsga után lehet igénybe venni, “B” kategóriás vezetői engedély esetén, a fenti feltételek teljesülése mellett. Tantermi, illetve e-learning képzés esetében is érvényesíthető.

Bővebb tájékoztató és a kinyomtatható kérelem  https://www.allamkincstar.gov.hu/egyeb-lakossagi-ugyek/Egyeb_juttatasok/a-kozlekedesi-alapismeretek-tanfolyam-es-vizsga-dijahoz-nyujtott-tamogatas címen érhető el.

28.  A képzés engedélyezését, felügyeletét ellátó szervek, panaszkezelés

Az ügyintézés a helyi ügyfélfogadó irodákban és/vagy postai úton, elektronikus levelezésen keresztül, illetve telefonon zajlik. Az Autósiskola minőségpolitikájában meghatározza azokat az elveket, prioritásokat, melyek szellemében szeretnék végezni a képzést. Annak érdekében, hogy a képzés gazdaságosan és sikeresen zajlódjon fontos, hogy minden olyan észrevétel, panasz a vezetőség tudomására jusson, amely a képzési folyamatot bármilyen módon negatívan befolyásolja, mert csak így tudjuk azonnal javítani a hibát. A képzés folyamatával kapcsolatos apróbb javaslataikat, észrevételeket elsősorban az oktatónak kell jelezni. Amennyiben az oktató nem tud megnyugtató megoldást ajánlani, úgy az iskolavezetőknek kell jelezni a problémát telefonon, írásban illetve személyesen. Az ily módon sem rendezhető ügyek esetén a szakmai felügyeleti szervhez lehet fordulni:

 • A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18.§ (8) bekezdése, illetve a Kormány 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete, továbbá a 1/2019. (I. 7.) ITM rendelet alapján a közúti járművezetők vizsgáztatását, utánképzését és képzésfelügyeletét, a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatását és képzésfelügyeletét, valamint a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatát 2019. január 1. napjától a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságvégzi országos működési területtel. 

Elérhetőség: 3300 Eger Töviskes tér 1/a, 3300 Eger Töviskes tér 1/a. Telefon: +36-30-128-3729 // +36-30-128-3730; E-mail: heves@kavk.hu

 • Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya
  3300 Eger, Kossuth Lajos út 9., Telefonszám: +36 (36) 515-598
 • Heves megyei gazdasági kamarák mellett működő Békéltető Testület, 3300 Eger, Faiskola út 15.,Telefonszám: +36 (36) 416-660/105
 • Építési és Közlekedési Minisztérium Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály; 1138 Budapest, Váci út 188.; Postacím: 14358 Budapest, Pf. 140.;Telefon: +36-1-477-1551; E-mail: kghf@ekm.gov.h
 1. Nyilatkozatok

A Tanuló nyilatkozatait a Szolgáltató székhelyére vagy illetékes ügyfélszolgálatára írásban (postai úton feladva, telefaxon, vagy elektronikus levélben megküldve vagy személyesen, személyazonossági igazolványával vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással benyújtva) jogosult megtenni, ha az ÁSZF másként nem rendelkezik

Az Autósiskola ügyfélszolgálaton történő közzétételi kötelezettségét (beleértve különösen az ÁSZF közzétételét, valamint más tájékoztatás közzétételét az alábbiak szerint teljesíti: a tájékoztatást az ügyfélszolgálati helyiségben és internetes honlapján közzéteszi.

A jelen gazdasági helyzetre való tekintettel iskolánk az árváltozás jogát fenntartja! A kialakult magyarországi helyzetre való tekintettel, amennyiben a képzés során a megbízott hatáskörén kívül eső, olyan változások lépnek életbe ( pl.: pandémia, üzemanyaghiány, stb. ) ami a képzést ellehetetleníti, vagy elnyújtja és ebből a Tanulónak kára származik, ezért az Autósiskola sem anyagi sem természetbeni kártérítéssel nem tartozik.

 1. Kiegészítő tájékoztatás a motoros képzésben résztvevő Tanulók részére

Engedje meg, hogy képzésével kapcsolatban néhány dologra felhívjuk a figyelmét. Kérjük vegye figyelembe azt a tényt, hogy a gépjárművezetés köztudottan veszélyes üzem! A motorkerékpárokkal és segédmotorral való közlekedés, és ennek oktatása pedig különösen veszélyes üzemnek minősül. Képzésének gyakorlati oktatása során ezek a tények kiemelt jelentőséggel bírnak.

28.1.   A motoros oktatásra vonatkozó külön rendelkezések:

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM Együttes Rendelet 1. számú függelékének III. részében meghatározásra kerül a közúti közlekedésben résztvevő „vezető” fogalma:

 1. a) Vezető: az a személy, aki az úton járművet vezet, vagy állatot hajt (vezet). A segédmotoros kerékpárt és a kerékpárt toló személy nem minősül vezetőnek. A gépkocsivezetés oktatása és az azt követő gyakorlati vizsga során vezetőnek az oktató minősül. A motorkerékpárvezetés oktatás során tehát – a szakoktató közvetlen beavatkozási lehetőségének hiánya miatt – a tanuló minősül vezetőnek, annak minden joghatásával.

Ezért, az oktatásbanhasznált motorkérékpárban okozott minden nemű kárért, az azt okozó a felelős, az okozott kárt megtéríteni köteles! A motoros képzésnél a motorkerékpárt a Tanuló, csak saját felelősségére vezetheti. A képzés közben bekövetkezett saját hibás balesetért, káreseményért (motor, ruházat, tereptárgyak, stb) a tanulót terheli a felelősség!

A képzés előre meghatározott munkarend szerint zajlik, amely alapján az alábbi szempontok kiemelt fontossággal bírnak:

 • Korlátozott oktatói beavatkozási lehetőség! A motoros oktatásnál az oktatónak a beavatkozási lehetősége, egy nem megfelelő tanulói magatartásnál, esetleges hibánál rendkívül korlátozott. Az oktató a tanulót kizárólag rádión keresztül, határozott, egyértelmű utasításokkal, szóban tudja csak irányítani. Ehhez viszont a tanuló folyamatos figyelme, és maximális együttműködése nélkülözhetetlen. A kapott utasításokat a legjobb tudása szerint, és haladéktalanul kell végrehajtania.
 • Megfelelő mentális, és fizikai állapot Nagyon fontos, hogy a tanuló az oktatáson és a későbbi vizsgákon olyan mentális és fizikai állapotban jelenjen meg, hogy ne okozzon nehézséget a feladatok végrehajtása.
 • Kötelező öltözet és kiegészítők A képzési rendelet előírása, hogy a gyakorlati oktatásokon és a gyakorlati vizsgákon a tanuló milyen motoros öltözetet és kiegészítőket kell, hogy viseljen. Tehát ezek az események kizárólag akkor kezdődhetnek meg, ha a tanuló az előírt felszereléseket viseli.

 

 • A tanulónak kell biztosítania a képzés során:
 • Jogszabálynak megfelelő bukósisak,
 • szemüveg (a bukósisak kialakításától függően)
 • protektoros hosszúnadrág
 • protektoros dzseki
 • protektoros kesztyű
 • magasszárú zárt cipő vagy csizma

 

 • A Képzőszerv biztosítja a képzés során:
 • T”-betűs tanuló mellény
 • a kapcsolattartáshoz szükséges rádiós szett

            Ha a gyakorlati oktatáson és vizsgán a tanuló nem az előírt öltözékben és felszereléssel jelenik meg, az oktató a foglalkozáson, a vizsgabiztos a vizsgán való részvételt nem engedélyezheti. Az ilyen eset igazolatlan hiányzásnak minősül, és a vizsgadíj, és az óradíjak felszámolásra kerülnek.

 • Késés, nem megjelenés

A motoros oktatás tanpályán egyszerre három tanulóval, forgalmi oktatáson és vizsgán pedig egyszerre két tanulóval történik. Az oktató, a tanulóval közösen előzetesen egyeztetett időpontra tervez be gyakorlati órát, és vizsgaórát.  Amennyiben a megbeszéltektől eltérnek, a tanuló köteles jelezni az iskola felé az eltérést . Az órára érkezés a megbeszélt időpont előtt legalább 10 perccel ajánlott, hogy az órakezdéskor a kötelező öltözetben és kiegészítőkkel a foglalkozást meg lehessen kezdeni. Amennyiben a tanuló az óra kezdésről, vagy a vizsga kezdésről késik, akkor nincs mód arra, hogy a másik tanuló idejének a terhére a késő tanulót megvárják. A gyakorlati vezetést akadályoztatás esetén a tervezett órától számított 24 órával, a gyakorlati vizsgát pedig 8 munkanappal korábban van lehetőség díjmentesen lemondani. Ellenkező esetben a vizsga vagy a betervezett óradíjak igazolatlan hiányzásként felszámolásra kerülnek.

 • A Tanuló által biztosított jármű esetén a használat feltételei

A tanulók felkészítésében az Autósiskola közreműködik, úgy is, hogy a tanuló a saját járművével gyakorol. Saját járművet abban az esetben lehet az oktatás során igénybe venni, ha az megfelel a hatósági előírásoknak. Ebben az esetben az oktatási díj külön megállapodás kérdése, az átalakítás, műszaki vizsgáztatás és az üzemeltetés költségei a Tanulót terhelik.

 1. Az általános szerződési feltételek elérhetősége

Az Autósiskola a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket és annak kivonatát az ügyfélszolgálatán és internetes honlapján,  mindenki számára megtekinthetően közzéteszi és arról, vagy annak  résztvevő által megjelölt egyes részeiről kérésre másolatot készít  díj ellenében

Alkalmazandó jogszabályok:

 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a 179/2011. (IX. 2.) Kormányrendelet, a  24/2005 (IV.21) GKM rendelet és a Ptk. szabályai az irányadók.
 • Jelen ÁSZF a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. mellékletében meghatározott tájékoztatónak, illetőleg a 2001.évi CI törvényben meghatározott képzési programnak is minősül.

Bízunk abban, hogy Tájékoztatónk az Ön előtt álló tanfolyamhoz és vizsgákhoz segítséget fog nyújtani. Ha további információra van szüksége tanfolyamainkkal kapcsolatosan, úgy forduljon bizalommal megbízottunkhoz vagy az iskolavezetőhöz.

Autósiskolánknak nagyon fontos, hogy az itt végzők milyen véleménnyel, benyomással távoznak tőlünk. Szeretnénk elérni, hogy minél több Tanuló elégedetten fejezze be tanulmányait.

Ezért arra kérjük, hogy a tanfolyamokat zavaró jelenségek feltárásával legyen közreműködő partnerünk a szolgáltatásunk jobbá és színvonalasabbá tételéhez, a gépjárművezetés-oktatás erkölcsi  és etikai tisztaságának megőrzésében! Erre alkalma nyílhat a forgalmi vizsga után, vagy az oktatás bármely szakaszában, az Ügyfélfogadóban .

 Eredményes tanulást és sikeres vizsgákat kívánok.

Baranyi Ferenc Barna

Iskolavezető

 

29.  1. számú melléklet: tanfolyam-  és járulékos költségek kategóriánként

Kategória

TANFOLYAMDÍJAK

Járulékos költségek

VIZSGADÍJAK

KRESZ
tanfolyam

KRESZ
tanfolyam
Tantermi + Online

Elsősegély
tanfolyam
Tantermi
vagy
Online

Vezetés gyakorlat

Orvosi
alkalm.
Vizsg.
Díja

Alapdíj+
pályadíj

KRESZ
vizsga

Jármű-kezelési
vizsga

Forgalmi
vizsga

Kötelező
óraszám
+vizsga

Óradíj
iskolai
gépjármű

Óradíj
saját
gépjármű

Képzésí díj

 Pótóradíj
iskolai
gépjármű

Pótóradíj
saját
gépjármű

B manuális váltós

38 000 Ft

50 000 Ft

15 000 Ft

30

8000 Ft

287 000 Ft

8000 Ft

7 200 Ft

12 000 Ft

4 600 Ft

11 000 Ft

B automataváltós

38 000 Ft

50 000 Ft

15 000 Ft

30

9000 Ft

317 000 Ft

9000 Ft

7 200 Ft

12 000 Ft

4 600 Ft

11 000 Ft

B manuális extra

38 000 Ft

50 000 Ft

15 000 Ft

30

10000 Ft

347 000 Ft

10000 Ft

7 200 Ft

12 000 Ft

4 600 Ft

11 000 Ft

B automataváltós extra

38 000 Ft

50 000 Ft

15 000 Ft

30

11000 Ft

377 000 Ft

11000 Ft

7 200 Ft

12 000 Ft

4 600 Ft

11 000 Ft

A

38 000 Ft

15 000 Ft

28

7 000 Ft

9 000 Ft

249 000 Ft

7 000 Ft

9 000 Ft

7 200 Ft

12 000 Ft

10 500 Ft

9 000 Ft

24 000 Ft

A(+A2 2 éven belül)

14

7 000 Ft

9 000 Ft

98 000 Ft

7 000 Ft

9 000 Ft

12 000 Ft

9 000 Ft

24 000 Ft

A(+Akorl vagy A2
2 éven túl)

38 000 Ft

10

7 000 Ft

9 000 Ft

108 000 Ft

7 000 Ft

9 000 Ft

12 000 Ft

10 500 Ft

9 000 Ft

24 000 Ft

A(+A1 2 éven belül)

18

7 000 Ft

9 000 Ft

126 000 Ft

7 000 Ft

9 000 Ft

12 000 Ft

9 000 Ft

24 000 Ft

A(+A1 2 éven túl)

38 000 Ft

12

7 000 Ft

9 000 Ft

122 000 Ft

7 000 Ft

9 000 Ft

12 000 Ft

10 500 Ft

9 000 Ft

24 000 Ft

A2

38 000 Ft

15 000 Ft

28

7 000 Ft

9 000 Ft

249 000 Ft

7 000 Ft

9 000 Ft

7 200 Ft

12 000 Ft

10 500 Ft

9 000 Ft

24 000 Ft

A2(+A1 2 éven belül)

14

7 000 Ft

9 000 Ft

98 000 Ft

7 000 Ft

9 000 Ft

12 000 Ft

9 000 Ft

24 000 Ft

A2(+A1 2 éven túl)

38 000 Ft

10

7 000 Ft

9 000 Ft

108 000 Ft

7 000 Ft

9 000 Ft

12 000 Ft

10 500 Ft

9 000 Ft

24 000 Ft

A1

38 000 Ft

15 000 Ft

18

7 000 Ft

9 000 Ft

179 000 Ft

7 000 Ft

9 000 Ft

7 200 Ft

12 000 Ft

10 500 Ft

9 000 Ft

24 000 Ft

A1( B kategóriával)

38 000 Ft

18

7 000 Ft

9 000 Ft

164 000 Ft

7 000 Ft

9 000 Ft

12 000 Ft

10 500 Ft

24 000 Ft

AM

38 000 Ft

15 000 Ft

12

7 000 Ft

9 000 Ft

137 000 Ft

7 000 Ft

9 000 Ft

12 000 Ft

10 500 Ft

7 200 Ft

7 200 Ft